Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2
ARTICLES

A Case Report of Stage IV A Vulvar Carcinoma: Therapeutic Response to Intra-Arterial Chemotherapy Followed by Radiotherapy
Evre Iva Vulvar Kanserli Bir Olguda İntra-Arteriel Kemoterapiyi Takiben Verilen Radioterapiyle Elde Edilen Yanıt
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):183-4

Article Language: TR
411 Viewed -- 114 Downloaded
ÖZET
Amaç: Bu raporda amacımız ileri evre vulvar kanserli bir hastada konservatif tedavinin sonuçlarını araştırmaktır. Materyel ve Metod Bu raporda MD Anderson Cancer Center, Jinekolojik Onkoloji Bölümün'de intra-arteriel kemoterapiyi takiben radioterapi uygulanan 43 yaşında, evre IVA vulvar kanserli bir hastayı sunuyoruz. Bulgular: Bu yazıda sunulan hasta 10 yıldır hiçbir hastalık bulgusu taşımadan yaşamını sürdürmektedir. Sonuç: Bazı erken evre lezyonlar sadece geniş lokal eksizyon ile tedavi edilirken, bu vakada olduğu gibi ileri evre lezyonlar klasik radikal vulvektomiden çok, cerrahiye ilaveten radioterapi ya da kemoterapiyle birlikte uygulanan radioterapiyle tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: İntra-arterial kemoterapi, radioterapi, vulvar kanser
ABSTRACT
Objective: Our aim is to investigate the results of conservative treatment in patient with advanced vulvar cancer. Material and Methods: This study was performed MD Anderson Cancer Center, Department of Gynegologic Oncology. We present a 43 year-old patient who was treated intra-arterial chemotherapy followed by radio therapy for stage IVA vulvar cancer. Results. She has no evidence of disease for 10 years. Conclusion: Some very early lesions may be requiure only wide local excision for cure. However as seen in this case, where as extensive lesions may need more than the traditional radical vulvectomy, for example, radiation of chemoradiation therapy in addition to surgery.

Keywords: Intra-arterial chemotherapy, radiotherapy, vulvar cancer