Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 4
ORIGINAL RESEARCH

A Study on Determination of Women's Sexual Function
Kadın Cinsel Fonksiyonunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(4):251-9

Article Language: TR
494 Viewed -- 348 Downloaded
ÖZET
Amaç: Cinsel sağlık, sağlığın bileşenlerinden birisi olup, kadın sağlığını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle çalışma, kadın cinsel fonksiyonun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, kadınların cinsel fonksiyon durumunun belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Örneklem, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 238 kadından oluşmuştur. Veriler kadınların kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan anket formu ve kadın cinsel fonksiyon sorgulama indeksi (IFSF) aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama işlemi öncesinde çalışmanın yapılacağı kurumlardan gerekili izin alınmış, uygulama öncesinde katılımcılar bilgilendirilerek onamları alınmıştır. Veriler, yüzde, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 35.16 ± 8.42 yıl, yaşayan çocuk sayı ortalaması 2.17 ± 8.55'tir. Kırk beş yaş ve üzerinde olan kadınların IFSF'nin alt boyutlarının tamamından aldıkları puanlar ve toplam puanları diğer yaş gruplarından önemli derecede düşük bulunmuştur (p< 0.05). Sahip olunan çocuk sayısı IFSF puanlarını etkileyen faktörler arasında yer almıştır. Çocuk sahibi olmayan kadınların cinsel istek (13.15), doyum (11.10) ve toplam puan ortalaması (31.15) diğerlerinden önemli derecede yüksektir (p< 0.05). Menstrüasyon gören kadınların cinsel istek (11.11), doyum (10.37) ve toplam puan ortalamaları (29.23) menstrüasyon görmeyenlerden önemli derecede yüksektir (p< 0.05). Sonuç: Çalışmamız sonucunda, IFSF puan ortalamalarının genel olarak düşük olduğu, dahası IFSF puanlarının zayıf statülü ve yaşlı kadınlarda diğerlerinden daha düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik; kadınlar; cinsel fonksiyon bozukluğu, fizyolojik
ABSTRACT
Objective: Sexual health is one of the components of health also it is a factor that among affecting women's health. For this reason, this study was conducted to determine women's sexual function. Material and Methods: This study was conducted as a descriptive for determination of women's sexual function. Study sample consisted of 238 women's who is volunteer to participate. Data collected by a questionnaire which prepared for determination of women's descriptive characteristics and female sexual function index (IFSF). Percentages, one sided variance analysis and Tukey tests were used for assessment of data. Results: Mean age of women's was 35.16 ± 8.42 years and mean number of living children were 2.17 ± 8.55. It was determined that women's 45 age and over had low point from IFSF subgroups and they had lower point than other age groups (p< 0.05). Number of child was one of the factor affecting IFSF scores. Scores of women's who have not child in libido (13.15), orgasm (11.10) and total IFSF scores (31.15) were significantly higher than the others (p< 0.05). Women's with menstrual cycle, libido (11.11), orgasm (10:37) and the total score means (29.23) were significantly higher than who had no menstruation (p< 0.05). Conclusion: In our study, it can be said that the mean IFSF scores were generally low, furthermore IFSF scores were decreased in women's who low status, and elder women's than others.

Keywords: Sexuality; women; sexual dysfunction, physiological