Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2
ORIGINAL RESEARCH

Antifungal Susceptibility Results Of Candida Strains Isolated From Vulvovaginal Candidiasis
Vulvovaginal Kandidoz Olgularından Elde Edilen Candida Spp. Örneklerinin Bazı Antifungallere Duyarlılıkları
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):87-90

Article Language: TR
547 Viewed -- 274 Downloaded
ÖZET
Amaç: Vulvovajinal kandidoz antifungal ilaçlara direnç gelişiminin oldukça sık karşılaşıldığı mukozal bir mantar enfeksiyonudur. Tekrarlama özelliği nedeniyle uzun süreli tedavi gerektirmesi, kullanılan ilaçlara direnç gelişmesini arttırmaktadır. Çalışmamızda 70 vajinitli hastadan elde edilen 20 Candida suşunun antifungal duyarlılık özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Flukonazol, ıtrakonazol, ketokonazole karşı duyarlılıklar NCCLS M27-A belgeseline göre mikrodilüsyon testi ile araştırılmıştır. Bulgular: Itrakonazol, ketokonazole dirençli suşa rastlanmamıştır. Flukonazol için Candida krusei ile elde minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) sonuçları dikkate alınmadan bu suşlar flukonazole dirençli kabul edilmiştir. Sonuç: Vajinal kandidoz tedavisinde test edilen antifungallerin kullanımının uygun olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vulvovajinal kandidoz, antifungal duyarlılık, M27-A
ABSTRACT
Objective: Vulvovaginal candidiasis is a mucosal fungal infection in which can be frequently seen the development of resistance to antifungal agents. Development of resistance is augmented because of the need of duration of the treatment and possibility of recurrence of the infection. In our study, 20 Candida strains isolated from the patients with vaginitis, were evaluated for their susceptibilities to some antifungal agents. Material and Methods: Fluconazole, itraconazole, ketoconazole susceptibility were studied according to guidelines of the NCCLS M27-A microdilution procedure. Results: No resistance was demonstrated for itraconazole, ketoconazole. Candida krusei strains were evaluated as resistant to fluconazole regardless their MIC results. Conclusion: Tested antifungals were found to be efficiant for the treatment of vulvovaginal candidiasis.

Keywords: Vulvovaginal candidiasis, antifungal susceptibility, M27-A