Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Clinical And Pathological Evaluation Of A Case With Pseudomyxoma Peritoneii
Orijini Belli Olmayan Bir Pseudomyxoma Peritoneii Olgusunun Klinikopatolojik Değerlendirmesi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):68-70

Article Language: TR
378 Viewed -- 147 Downloaded
ÖZET
Amaç: Bir pseudomyxoma peritoneii olgusu dolayısıyla apendiks ve overde eş zamanlı olarak görülen müsinöz tümörlerinin orijininin ve etiyopatogenezinin tartışılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ve Patoloji AD, Ankara. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde ascites pelvik kitle nedeniyle opere edilen bir hastada pseudomyxoma peritoneii saptandı. Bulgular: Tüm histopatolojik incelemelere rağmen sağ over ve appendikse ait normal anatomik yapılar görülmediğinden lezyonun orijini hakkında fikir edinilemedi. Sonuç: Pseudomyxoma peritoneii olgularında, over ve appendikste eş zamanlı müsinöz tümör bulunduğunda lezyonun orijinini saptamak güçtür. Bu bir dokudan diğerine metastaz şeklinde olabileceği gibi iki dokuda aynı anda ortaya çıkan birbirinden bağımsız multipl primer bir tümör de olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pseudomyxoma peritoneii, apendiks ve apenjiks ve overin musinöz tümörleri
ABSTRACT
Objective: To present a case of pseudomyxoma perioneii and to discuss the origin of the simultaneous appendiceal and ovarian mucinous tumors. Institution: Gazi University Faculty of Medicine, Departments of Gynecology and Obstetrics and Department of Pathology. Material and Methods: A patient with a properative diagnosis of ascites and pelvic mass was found to have pseudomyxoma peritoneii disseminated to whole abdomen. Results: Normal histopathological appearence of the apendix and right ovary couldn't be seen in spite of many sections of the tissues in their expected localisations. Conclusion: If there is a concurrent mucinous tumor in appendix and ovary then it would be difficult to decide its origin. It could be metastasis from one another or could be multicentric primary tumors arising from appendix and ovary at the same time.

Keywords: Pseudomyxoma peritoneii, mucinous tumors of appendix and ovary