Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 5
ARTICLES

Combination Of In-fast Bone Anchoring System With Synthetic Slingand Insitu Vaginal Wall Sling Procedures: A New Method
Stress İnkontinanslı Olgularda Vajinal Sling ve Kemik Fiksasyonlu In-Fast Sling Kombinasyonu:Yeni Bir Yöntem
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(5):382-6

Article Language: TR
484 Viewed -- 123 Downloaded
ÖZET
Giriş: Kadınlarda sık görülen stress üriner inkontinans (SUI) temelde cerrahi tedavi ile düzeltilebilen bir problemdir. Literatürde 200e yakın operasyon tarif edilmiş olmasına rağmen kalıcı, etkili cerrahi girişim arayışları sürmektedir. Bu amaçla başarı şansı yüksek, kolay uygulanabilen, uzun dönemde etkili yeni cerrahi tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kemik fiksasyonlu transvajinal sling sistemleri stress inkontinans cerrahisinde son yıllarda kullanılan yeni tekniklerdir. Kısa operasyon süresi lokal-regional anestezi altında uygulanabilmesi ve yüksek başarı oranları umut verici görünmektedir. Kliniğimizde infast pubik suburetral stabilizasyon tekniği sentetik sling kullanarak insitu vajinal wall procedürü ile kombine edilmiştir. Materyel ve Metod: Bu çalışmaya nüks stress inkontinansı olan sekiz hasta alınmıştır. Preoperatif değerlendirmede pelvik muayene, ultrasonografi, Boney test, Q tip test, sistopan-endoskopi yapılmıştır. Hasta grubumuzun 3ünde mixt, 2sinde tip II, 3ünde ise tip III stress inkontinans olduğu tespit edilmiştir. Hastalara infast sistemiyle jelatin kaplı sentetik sling ve vajinal sling kombinasyonu uygulanmıştır. Sonuçlar: Hastalar 1. 3. ve 6. aylarda ped test, sorgulama testi ile değerlendirilmiştir. 7 hastada 6 aylık takip sonucunda tam düzelme tespit edilirken, bir hastada başarısızlık tespit edilmiştir. Yorum: Sonuçlar, bu tekniğin özelllikle nüks vakalarda uygulanabilecek bir yöntem olduğunu göstermektedir. Ancak, başlangıçtaki bu ümit verici sonuçlar geniş hasta sayılarını içeren çalışmalar ve uzun dönem takiplerle desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Stress üriner inkontinans, Sling
ABSTRACT
Introduction: Stress urinary incontinence is one of the most common problems in women that could be treated mainly by surgery. Although about 200 types of surgical procedures were described in the literature, researchs still exist to find more effective and permenant treatments. In this respect new methods are necessary that has a good success rate, easily performed and effective in long term.Transvaginal sling system with bone fixation are hopeful technique that could be performed under local-regional anesthesia and has a high success rate. In this study we combined infast pubic bone suburethral stabilization procedure with synthetic sling to the insitu vaginal wall sling technique. Material and Methods: Surgical procedure was performed in 8 patients with recurrent stress incontinence. Preoperatively all the cases were evaluated with pelvic examination, ultrasonography, Boney test, Q tip test and cystopanendoscopy . Three cases were found to have mixed while 2 had type II and 3 had type III stress incontinence. All the patients were subjected to vajinal sling procedure using gelatin coated synthetic sling and in-fast system. Results and Conclusion: After the operation, patients were reevaluated at 1,3 and 6 months with history and pad test. At postoperative sixth month, 7 patients had complete resolution of incontinence. However initial good results further studies are needed to confirm the success of this new tecnique in a long term follow-up.

Keywords: Stress urinary incontinence, Sling