Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 3
CASE REPORTS

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita: A Case Report and Review of the Literature
Kutis Marmorata Telanjiektatika Konjenita: Olgu Sunumu Ve Literatürün İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(3):232-4

Article Language: EN
501 Viewed -- 137 Downloaded
ABSTRACT
Cutis marmorata telangiectatica congenita is a rare, benign, sporadic skin lesion that presents itself as a localized or generalized, reticulated, blue-violet, cutaneous vascular network at birth. The prognosis is usually good and the lesions mostly improve within 2 years after birth. There is actually no specific treatment for the lesions but the laser therapy is under investigation. We here present you a case of cutis marmorata telangiectatica congenita diagnosed clinically at birth, with no associated anomalies. The lesion involved mainly the right lower extremity and resolved completely and spontaneously in a 5-month period.

Keywords: Skin; abnormalities; congenital
ÖZET
Kutis marmorata telanjiektatika konjenita, kendini doğumda lokalize veya jeneralize, retiküle, mavi-mor renkli kutanöz vasküler bir ağ olarak gösteren nadir, benign ve sporadik bir cilt lezyonudur. Prognozu genellikle iyi olup lezyonlar doğumdan sonraki 2 yıl içinde gerilerler. Günümüzde spesifik bir tedavisi olmamakla birlikte lazer tedavisi araştırma altındadır. Biz burada, doğumda tanı konmuş ve eşlik eden herhangi bir anomalinin bulunmadığı bir kutis marmorata telanjiektatika konjenita vakasını sunuyoruz. Cilt lezyonu doğumda esas olarak sağ alt ekstremitede izlenmekteyken 5 aylık süre içinde spontan olarak tamamen kayboldu.

Anahtar Kelimeler: Cilt; anomali; konjenital