Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 3
ORIGINAL RESEARCH

Distribution Of The Pathogens According To Vaginal Culture Results Of The Patients With Vaginitis
Vajinit Öntanısı Almış Olgularda Vajinal Kültür Sonuçlarının Etkenlerine Göre Dağılımı
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(3):137-9

Article Language: TR
524 Viewed -- 203 Downloaded
ÖZET
Amaç: Vajinit kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine başvuru sebeplerinin başında gelir. Çalışmamızda vajinit ön tanısı ile kliniklere başvuran hastalardan alınan vajen sürüntü örneğinden izole edilen mikroorganizmalar incelemeye alınmıştır. Gereç ve Yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran 20-49 yaş arasında bulunan 567 hastanın vajinal sürüntü örnekleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı'nda incelenmiştir. Bulgular: Bu hastalarda en sık vajinit etkenleri sırasıyla %46.7 ile bakteriler %16.4 ile Candida türleri, %2.6 ile T.vaginalis olarak belirlenmiştir. Sonuç: Vajinit etkeni olarak izole ettiğimiz mikroorganizmalar sıklıkları açısından diğer çalışmalar ile uyumlu sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vajinit, candida, gardnerella vaginalis,trichomonas vaginalis
ABSTRACT
Objective: Vaginitis is the most common problems for visits to obstetrics and gynecology clinics. In the present study, 567 vaginal swab specimens taken from the patients who admitted to clinics with the pre-diagnosis of vaginitis, have been investigated. Material and Methods: Five hundred sixty-seven vaginal swab specimens of, 20-49 years old women that admitted to Gazi University Faculty of Medicine Gynecology and Obstetric outpatient clinic were evaluated. Results: It was found that bacterias are the most common cause of vaginitis with the incidence of 46.7 % followed by Candida species (16.4%) and T.vaginalis (2.6%). Conclusion: The frequencies of pathogens that we isolated as etiology of the vaginitis were comparable with reported studies.

Keywords: Vaginitis, candida, gardnerella vaginalis, trichomonas vaginalis