Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 4
ORIGINAL RESEARCH

Evaluation of Treatment Regimens of Women with Osteoporosis Who Attendea to Primary Health Care Services
Birinci Basamağa Başvuran Osteoporozlu Kadınların Aldıkları Tedavilere Bakış
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(4):174-9

Article Language: TR
417 Viewed -- 128 Downloaded
ÖZET
Amaç: Ankara İli'nde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezleri'ne başvuran 15 yaş ve üzeri kadınlardan osteoporoz tanısı alanların temel tanımlayıcı özelliklerini ve tedavi durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: AÇSAP Merkezleri'ne herhangi bir nedenle başvuran 15 yaş üzeri kadınlar araştırmaya dahil edilmiştir. 3465 başvurudan 2609'u (%75.3) için anket uygulanmıştır. İki haftalık süre içinde birden fazla başvurusu olanların sadece ilk başvuruları için anket uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare, Student t Test analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada incelenen 2609 kadından 278'i (%10.7) daha önce osteoporoz tanısı aldıklarını belirtmişlerdir. Kadınların yaş ortalaması daha önce osteoporoz tanısı almış olanlar için 59.2 ± 9.5'dir. Tanı alan kadınların %9.7'si hastalığa yönelik hiçbir tedavi almazken, %90.3'ünün tedavi aldığı, kullanılan ilaçlardan en yüksek yüzde Ca++ ve D vitamini preparatları olduğu görülmüştür. Sonuç: Komplikasyonlarının ve tedavi durumlarının değerlendirilmesiyle; önemli bir halk sağlığı problemi olan osteoporoz hakkında halkın ihtiyaçlarını karşılayacak tarama ve eğitim programları geliştirmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, osteoporoz, tedavi
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate certain characteristic properties and treatment modalities of women at the age of 15 and over, with an osteoporosis diagnosis, who have applied for any reason to Mother and Children's Health Planning Centers (MCHPCs) in Ankara. Material and Methods: Women at the age of 15 or over that applied to one of the five MCHPCs chosen among from Ankara City were included in the study. Of the 3465 patients, 2609 (75.3%) were interviewed using a face-to-face technique. Chi-square and Student's t-test were used for the statistical evaluations. Results: Of 2609 women examined, 278 (10.7%) stated that they had previously received an osteoporosis diagnosis. The average age of the women with an osteoporosis diagnosis was 59.2 ± 9.5. 243 women (87%) indicated they were in menopauses. While 27 women (9.7%) did not have any treatment for osteoporosis, it was determined that 90.3% had a treatment, with highest percentage of the drugs being Ca++ and D vitamin compounds. Conclusion: It can be possible to determine the measures and training programs to be conducted for the benefit of the society according to the needs by determining the occurrence of the osteoporosis, which, with its complications, is an important public health problem, and by evaluating the properties related with the treatment.

Keywords: Women, osteoporosis, treatment