Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 4
CASE REPORTS

Management of Abdominal Wall Endometriosis: A Report of Five Cases and Literature Review
Abdominal Duvar Endometriyoz Yönetimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(4):293-8

Article Language: EN
338 Viewed -- 149 Downloaded
ABSTRACT
We report five cases of the unusual gynaecological condition of abdominal wall endometriosis and its diagnosis and treatment. The patients with abdominal wall endometriosis admitted to our outpatient clinic between January 2007 and July 2009 were included in this study. The informed consents of all the patients were obtained and the study was approved by the Human Research Review Committee. Five cases of abdominal wall endometriosis were demonstrated by ultrasound, doppler ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI). The treatment of choice for abdominal wall endometriosis is wide-margin excision. Histopathological examination of the excised masses confirmed the diagnosis of scar endometriosis. Abdominal wall endometriosis can be associated with surgical scars or occur spontaneously. The majority of cases have been reported after obstetrical or gynecological procedures. The aetiology is thought to be transplantation of viable endometrial cells into the procedural wound. The patients usually complain of pain and an enlarging subcutaneous nodule. Imaging, in conjunction with the clinical history and examination, has an important role in the diagnosis of abdominal wall endometriosis. MRI is very likely to be more specific than CT in the diagnosis.

Keywords: Abdominal wall; pain; endometriosis; diagnosis; cesarean section
ÖZET
Çalışmamız, ender rastlanılan bir jinekolojik durum olan abdominal duvar endometriyoz tanısı almış beş olgu üzerinden, abdominal duvar endometriyoz tanısı ve tedavisi üzerinedir. Ocak 2007-Haziran 2009 tarihleri arasında bu tanı ile başvuran hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalara çalışma hakkında bilgilendirme yapılmış, etik kurul tarafından onay alınmıştır. Abdominal duvar endometriyoz tanısının konulmasında ultrasonografi, Doppler ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanılmıştır. Tedavi için geniş çapta eksizyon tercih edilmiştir. Histopatolojik değerlendirmede eksize edilen kitlenin tanısı endometriyoz olarak konfirme edilmiştir. Abdominal duvar endometriyoz cerrahi skar dokuları ile ilişkili olabileceği gibi, spontan olarak da gelişebilmektedir. Literatürde bildirilmiş olguların çoğu obstetrik veya jinekolojik işlemlere sekonder gelişmiştir. Etiyoloji, canlı endometriyoz hücrelerinin uygulanan cerrahi işlem sırasında oluşan yaranın doku içine transplante olması şeklinde açıklanmaktadır. Hastalar genellikle ağrı ve büyüyen cilt altı kitle şikâyeti ile başvurmaktadır. Abdominal duvar endometriyoz tanısında klinik öykü ve muayene ile eşlik eden görüntüleme yöntemleri önemli yer tutmaktadır. MRG, bilgisayarlı tomografiye oranla tanıda daha spesifik bulgular sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal duvar; ağrı; endometriyoz; tanı; sezaryen