Contents    Cover    Publication Date: 23.06.2016
Year 2016 - Volume 26 - Issue 2
CASE REPORTS

Microglandular Adenocarcinoma of the Endometrium: Case Report
Endometriumun Mikroglandüler Adenokarsinomu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2016;26(2):114-8
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-38682
Article Language: EN
568 Viewed -- 312 Downloaded
ABSTRACT
We report a case of endometrial microglandular adenocarcinoma which can be confused with microglandular hyperplasia and mucinous adenocarcinoma of the cervix and mucinous proliferation of the endometrium. A 54-year-old postmenopausal woman presented with vaginal bleeding. Histologically, endometrial biopsy was characterized by closely packed microglandular and mucinous glandular areas, which is lined by cuboidal and columnar cells. There was a multitude of neutrophils in microglandular lumens and stroma. Immunohistochemically, focal positivity for vimentin, CEA, estrogen and progesterone receptors were seen. The histology was suspicious for malignancy that might be compatible with microglandular adenocarcinoma of the endometrium resembling microglandular hyperplasia of the cervix. In the final workout of the hysterectomy specimen, we determined a superficial microglandular adenocarcinoma with no myometrial invasion. Several tubal, eosinophilic syncytial and squamous metaplasia areas were present. Pathologists require sufficient clinical information, morphologic experience and immunohistochemical assistance to make the correct pathological diagnosis in such confounding neoplasms.
ÖZET
Endometriumun müsinöz proliferasyonu, serviksin müsinöz adenokarsinomu ve mikroglandüler proliferasyonu ile karışabilen bir endometrial mikroglandüler adenokarsinom vakası sunduk. 54 yaşında postmenopozal kadın hasta vajinal kanama ile başvurdu. Histolojik olarak endometrial küretaj, küboidal ve kolumnar hücrelerle döşeli, sıkı paketlenmiş mikroglandüler ve müsinöz glandüler alanlarla karakterizeydi. Mikroglandüler lümenlerde ve stromada çok sayıda nötrofil mevcuttu. İmmünohistokimyasal olarak, Vimentin, CEA, Östrojen ve Progesteron reseptörleri ile fokal pozitivite izlendi. Histolojisi serviksin mikroglandüler hiperplazisine benzeyen endometrial mikroglandüler adenokarsinoma benzerliği yönüyle malignensi açısından şüpheliydi. Ardından gelen histerektomi spesmeninde, miyometrial invazyon göstermeyen yüzeyel bir mikroglandüler adenokarsinom belirlendi. Çok sayıda tubal, eozinofilik sinsityal ve skuamöz metaplazi alanları izlendi. Böyle şüpheli neoplazmların doğru patolojik tanısı için patologların klinik bilgi, morfolojik inceleme ve immünohistokimyasal destek konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.