Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Placental Abruption Associated with Multifocal Chorioangioma: A Case Report
Multıfokal Korioanjioma Ve Plasental Abruption: Vaka Takdimi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):34-5

Article Language: TR
375 Viewed -- 145 Downloaded
ÖZET
Amaç: Abruptio plasenta ile multifokal plasental korioanjiomalar arasında olası ilişkiyi tespit etmek ve konu ile ilgili literatürü gözden geçirmek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Tıp Merkezi Hastanesi, Ankara. Gereç ve Yöntemler: Etyolojisi bulunmayan bir abruptio plasenta'nın sebebini araştırmak üzere plasentanın histopatolojik incelenmesi ve neticenin tartışılması. Bulgular: Plasentanın histopatolojik incelenmesi sonucu multifokal korioanjioma tespiti. Sonuç: Sebebi bilinmeyen abruptio plasenta vakalarında plasenta histopatolojik olarak incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Plasental abruption, plasental korioanjioma
ABSTRACT
Objective: To detect the possible relation between the plecental abruption and multifocal chorioangioma and to review the related literature. Intitution: Turkish Health and Therapy Foundation Medical Center Hospital. Material and Methods: The histopathological examination of the placenta to reveal the cause a placental abruption with unknown etiology and discussion of the result. Results: The detection of the multifocal chorioangiloma with the histopathological examination of the placenta. Conclusion: The placenta must be examined histopathologicaly in the cases of placental abruption with unknown etiology.

Keywords: Placental abruption, placental chorioangioma