Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

Sağlıklı Gebeler ve Yeni Doğan Çocuklarında Lipoprotein ve Fosfolipid Düzeyleri
Sağlıklı Gebeler ve Yeni Doğan Çocuklarında Lipoprotein ve Fosfolipid Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):9-11

Article Language: TR
346 Viewed -- 157 Downloaded
ÖZET
Amaç: Termde sağlıklı gebelerin doğumu esnasında alınan maternal venöz kan ve umbilikal kord kanında lipoprotein ve fosfolipid düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Samsun Doğum ve Çocuk Hastanesi. Gereç ve Yöntemler: Eylem esnasında gebeden 5 cc venöz kan ve doğumda umkilikal kord klemplenip kesildikten sonra 5 cc kord kanı alındı. Alınan kanlarda spektrofotometrik yöntemler lipoprotein ve fosfolipid düzeyleri ölçüldü. Gebe ve umbilikal kord kanındaki lipoprotein ve fosfolipid düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca gebe umbilikal kord kanı lipoprotein ve fosfolipid düzeyleri arasındaki ilişkiler araştırıldı. İstatistiksel analiz için "student t testi" ve regresyon korelasyon analizi kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Maternal lipoprotein ve fosfolipid düzeylerinin fetal kandakinden önemli derecede yüksek olduğu maternal ve fetal lipoprotein düzeyleri arasında önemli bir ilişki olmadığı halde, fosfolipid düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Sonuç: Bulgularımız, fetal lipoprotein düzeylerinin maternal lipoprotein düzeyinden etkilenmediği halde, fosfolipid düzeyinin maternal fosfolipid düzeyi ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Normal gebelik, lipoprotein düzeyi, fosfolipid düzeyi, maternal kan, umblikal kordon kanı
ABSTRACT
Objective: To compare lipoprotein and phospholipid levels in maternal blood and umbilical cord blood taken during delivery of term pregnancies, and to examine whether there is any correlation between the two. Intitution: Obstetrics, Maternity and Pediatric Hospital, Samsun. Material and Methods. 5 ml of venous blood was obtained from the mother during labor, and 5 ml of cord blood was taken after the cord has been clemped and bisected. Lipoprotein and phospholipid levels in the samples were measured via spectrophotometric method. Lipoprotein and phospholipid levels in the maternal and umbilical cord bloods were compared and any correlation between the two were investigated. Student-t and Correlation-regression analysis were used for the statistics and p<0.05 values was taken as statistically significant. Findings: It was found out that maternal blood lipoprotein and phospholipid levels were significantly higher than that of the umbilical cord bloods and in contrast with lipoprotein levels a significant correletion between maternal and fetal phospholipid levels were present. Results: These results suggest that unlike lipoproteins, maternal and fetal phospholipid levels in closely associated.

Keywords: Normal pregnancy, lipoprotein level, phospholipid level, maternal blood, umblical cord blood.