Contents    Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 2
CASE REPORTS

Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary with Precocious Puberty in a Seven Month Old Girl: Case Report
Yedi Aylık Kız Çocukta Puberte Prekoks ile Seyreden Overin Sklerozan Stromal Tümörü
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(2):98-101

Article Language: TR
126 Viewed -- 34 Downloaded
ÖZET
Sklerozan stromal tümör seks kord stromal tümör grubunda yer alan overin benign neoplazisidir. Çoğunlukla 20-30 yaşlarında gözlenir. Bu çalışmada, 7 aylık bir kız çocukta puberte prekoks ile seyreden overin sklerozan tümörü sunulmuştur. Tek taraflı salfingooferektomi uygulanmıştır. Makroskobik incelemede tüm sağ overi kaplayan kapsüllü 13 x 10 x 6.5cm boyutlarında kitle gözlendi. Kesit yüzü solid, nodüler ve ödemli idi. Mikroskobik incelemede psödolobülasyon ve ödem gösteren iğsi ve poligonal hücrelerin oluşturduğu iki tip hücre topluluğu izlendi. Sklerozan stromal tümör tanısı konulan hasta izlenmeye alındı. Virilizasyon ve meme dokusu büyümesi bulguları geriledi. Nüks gözlenmedi. 7 aylık kız çocukta gözlenen sklerozan stromal tümör olgusu, literatürde ulaşılabilen en genç yaştaki olgu olması, klinik malign olarak davranış öngörüldüğü halde olgunun benign seyir göstermesi, çoğu olgunun aksine tipik histopatolojik özelliklerine karşın, inhibin eksprese etmemesi nedeni ile ilginç bulunup sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sklerozan stromal tümör; pediatrik
ABSTRACT
Sclerosing stromal tumor is a benign ovarian neoplasm in the sex cord stromal group. It occurs predominantly in the second and third decades of life. In this paper we report a 7 month-old female who developed a sclerosing stromal tumor of the ovary with precocious puberty. She underwent unilateral salphingoophorectomy. Gross examination showed an encapsulated 13 x 10 x 6.5 cm mass occupying the whole right ovary. On cut sections, the mass was solid, nodular and edematous. Microscopic examination showed two cell populations of spindle and polygonal cells showing pseudolobulation and edema. After the diagnosis was sclerosing stromal tumor, the patient was taken in follow up program. Virilisation and growth of mammary tissues regressed. No recurrence occured. In this case report sclerosing stromal tumor in a 7 month old girl is represented by its being the youngest case in the literature, by its benign nature in spite of clinical malignant suspection and no inhibin expression although its typical histopathologic features.

Keywords: Sex cord-gonadal stromal tumors; pediatrics