Contents    Cover    
Year 2013 - Volume 23 - Issue 2
CASE REPORTS

Successfully Treated Isolated Fetal Complete Atrioventricular Block: Case Report
Başarılı Şekilde Tedavi Edilmiş Fetal İzole Komplet Atriyoventriküler Blok
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(2):106-9

Article Language: TR
137 Viewed -- 54 Downloaded
ÖZET
Fetal atriyoventriküler (A-V) tam blok, konjenital kalp hastalığının eşlik etmediği izole veya konjenital kalp hastalığının eşlik ettiği kompleks AV tam blok şeklinde olabilir. Fetal izole A-V tam blok subklinik olan veya klinik olarak sistemik lupus eritematozus (SLE) bulguları olan annelerde görülür ve transplasental olarak fetüse geçen, fetüsün atriyoventriküler noduna zarar veren otoimmün antikorlarla (anti-Ro,anti-La) ilgilidir. İzole AV tam bloklu fetüs yüksek prenatal ve postnatal mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Biz burada 19 haftalıkken tanısı konan, başarılı şekilde izlenen ve maternal deksametazon tedavisi alan izole A-V tam bloklu fetüsü olgu olarak sunduk. Subklinik veya klinik SLE'li gebelerin düzenli takibi önemli olup, erken başlanan maternal deksametazon tedavisi izole A-V tam bloklu fetüslerde prognozu iyi yönde etkiler.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler blok; lupus eritematozus, sistemik
ABSTRACT
Fetal complete atrioventricular (AV) block may be isolated (with structurally normal heart) or complex (with congenital heart disease). Isolated complete AV block is seen in association with autoimmune antibodies (anti-Ro,anti-La ) cross the placenta and damage the atrioventricular node of the fetus in subclinical or clinical maternal lupus erythematosus . Fetus with isolated complete AV block has a significantly high prenatal and postnatal morbidity and mortality rate. We report here a case of fetus with isolated AV complete block diagnosed at 19 weeks of gestation successfully followed and treated with maternal dexamethasone. Regular monitoring is important in subclinical or clinical maternal lupus erythematosus and early started dexamethasone treatment positively affects the prognosis of fetuses with isolated AV block.

Keywords: Atrioventricular block; lupus erythematosus, systemic