Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2
ORIGINAL RESEARCH

The Knowledge Of Women Over 4 Years Of Age About Menopause, Their Complaints About Menopause And Status Of Hormone Replacement Therapy Usage
4 Yaş Üzeri Kadınların Menopoz Dönemi İle İlgili Bilgileri, Menopozla İlgili Yakınmaları ve Hormon Replasman Tedavisi Kullanma Durumları
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(2):75-83

Article Language: TR
630 Viewed -- 207 Downloaded
ÖZET
Amaç: Ankara ilindeki Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerine (AÇSAP) başvuran 40 yaş ve üzeri kadınların menopoz durumları, bilgi düzeyleri, menopozla ilgili olabilecek şikayetlerinin ve ilaç kullanma durumlarının tespit edilmesidir. Gereç ve Yöntemler: AÇSAP merkezlerine herhangi bir nedenle başvuran menopozda olan kadınlar ile menopozda olmayan 40 yaş ve üzeri kadınlara yüz yüze görüşme tekniği ile anket formu doldurulmuştur. Menopozda olanlar ve olmayanlar arasında menopozu bilme durumu ve menopozla ilgili şikayetlerinin dağılımı Ki-Kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Menopozda olan kadınların menopozda olma süresi ortancası 10.0(0-45) yıldır. Huzursuzluk, sıkıntı hissi, uykusuzluk, ateş basmaları, terleme, çarpıntı, unutkanlık, kemik ve adale ağrıları ve nokturi şikayetleri bakımından menopozda olan ve olmayan kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır(p<0.05). Bu şikayetler menopozda olan grupta olmayan gruba göre daha fazladır. Menopozda olan kadınların %33ü düzenli olarak doktora gittiğini belirtmiştir. Postmenopozal dönemdeki kadınların halen %19.8i menopozla ilgili ilaç kullandığını ifade etmiştir. Sonuç: Bu araştırmada menopozla ilgili olabilecek şikayetler menopozda olan kadınlarda daha fazla saptanmıştır. Ayrıca menopozda olan kadınların üçte birlik bölümü düzenli olarak doktor kontrolünden geçmiştir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Premenopoz, Postmenopoz, Hormon Replasman Tedavisi
ABSTRACT
Objective: To determine the menopausal status , knowledge levels, complaints that could be related to menopause and drug therapy status of women 40 years and over who admitted to Mother Child Health and Family Planning Centers in Ankara. Material and Methods: A questionaire is applied to women either at menopause or 40 years and over who are not at menopause who admitted to Mother Child Health and Family Planning Centers for any reason by an interview method. The status of knowledge about menopause between those at menopause and those who are not and distribution of their complaints related to menopause were evaluated with chi-square analysis. Results: Median time of menopause in menopausal women is 10.0(0-45) years. There is a statistically significant difference between menopausal women and women who are not at menopause when their complaints like irritability, discomfort, sleepiness, flushing, sweating, palpitation, forgetfullness, bone and muscle pain and nocturia are concerned (p<0.05). These complaints are much more in women who are at menopause. 33% of menopausal women reported that they were attending a medical doctor regularly. Still 19.8% of postmenopausal women reported that they use drugs related with menopause. Conclusion: Those complaints that could be related to menopause were more frequently detected in menopausal women. Moreover one-third of menopausal women were regularly attending a medical doctor.

Keywords: Menopause, Premenopause, Postmenopause,Hormone Replacement Therapy