Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 1
ARTICLES

The Use Of FGE2 Gel In Cervical Maturation And Deli̇very Induction
Prostaglandin E2 Jel'in Servikal Olgunlaşma ve Doğum İndüksiyonunda Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(1):36-40

Article Language: TR
620 Viewed -- 274 Downloaded
ÖZET
Amaç: Prostaglandin E2 (PGE2) jelinin servikal olgunlaşma ve doğum indüksiyonundaki etkisinin araştırılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara. Gereç ve Yöntemler: Prostaglandin E2 (PGE2) türevi olan Dinoproston (Cerviprost) 0.5 mg'lik jel halinde intra servikal olarak değişik endikasyonlarla doğum indüksiyonu ve servikal olgunlaşma gerektiren 50 hastaya uygulandı. Hastalar nullipar ve multipar olarak, ayrıca 16-24, 25-33 ve 34-42 hafta olarak 3 gruba ayrıldı. PGE2 jel uygulandıktan sonra Bishop skor farkları ve indüksiyon doğum intervalleri karşılaştırıldı. Bulgular: Pariteye göre yapılan karşılaştırmada hastalar arasında uygulamadan sonraki Bishop skorları ve indüksiyon doğum intervalleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p> 0.05).Gebelik haftalarına göre ise Bishop skor farkı bakımından yapılan karşılaştırmada her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Hastaların %84'ü vajinal yol ile, %16'sı da sezaryen ile doğum yaptı. Sonuç: Genel olarak PGE2 jel uygulaması ile %96 başarı, %4 de başarısızlık elde edildi. İndüksiyon doğum intervali 14-18 saat arasında idi. PGE2 jel uygulaması ile cidd tedavi gerektirecek sistemik yan etki görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Prostaglandinler, servikal olgunlaşma, doğum indüksiyonu
ABSTRACT
Objective: The investigation of the effect of PGE2 gel in cervical maturation and delivery induction. Institution: Department of Gynecology and Obstetrics, Gazi University Medical Faculty. Material and Methods: Dinoproston (Cerviprost), a prostaglandin E2 (PGE2) derivative, 50 mg in an intra cervical gel form, was applied to 50 patients with various indications for induction of labor and cervical priming. Patients were classified into two groups, according to their parity, as nulliparous or multiparous and into 3 groups for their gestational age as 16-24, 25-33 and 34-42 weeks. Differences in Bishop score and induction-delivery intervals were compared after the PGE2 application. Findings: There was no statistically significant difference between postapplication Bishop scores and induction delivery intervals according to the parity (p> 0.05). When differences in Bishop scores were compared according to the gestational age, there were significant differences among all 3 groups (p< 0.05). While 84% of patients gave birth by vaginal delivery, 16% were delivered cesarean section. Results: In general, a 96% success has been obtained with a failure of 4% of the cases. Mean induction-delivery intervals were between 14-18 hours. There were no significant systemic side effects, necessiting additional therapy.

Keywords: Prostaglandins, cervical maturation, induction of labor