E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
3158 Viewed1025 Downloaded

Is Threatened Abortion a Predictor Factor for Preterm Delivery?
Abortus İmminens, Erken Doğum Eylemini Öngördürebilir Bir Faktör mü?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):88-92

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebeliğinin ilk 20 haftasında abortus (ab.) imminens ile başvuran kadınlarda preterm eylem ve gebelik komplikasyonları riskini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya, ab. imminens tanısı alan 60 gebe kadın çalışma grubu olarak ve gestasyonel haftaları benzer 60 asemptomatik gebe kadın da kontrol grubu olarak dahil edildi. İki grup arasında gebelik komplikasyonları (preterm doğum, preterm membran ruptürü (PMR), gebeliğin indüklediği HT/ preeklampsi, intaruterin gelişme geriliği (IUGG), düşük doğum ağırlığı, oligo-, polihidramnios, fetal distress) oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, ab. imminensli gebelerde preterm doğum (%13.3) ve PMR (%6.7) riski daha fazla olmasına rağmen bu oranlar istatistiki anlamlı farklılık değildi (sırasıyla OR (%95 GA): 2.15 (0.61-7.58), p= 0.224; OR (%95 GA) 4.21 (0.46-38.86), p= 0.364). Ayrıca diğer gebelik komplikasyonları için yapılan karşılaştırmalarda da iki grup arasında istatistiki anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Ab. imminens meydana gelen olgularda, ab. imminens gebelik komplikasyonları yönünden anlamlı bir risk oluşturmaz ve gebeliğin kötü prognozunu öngörmede bir faktör olarak değerlendirilemez.
ABSTRACT
Objective: To investigate, the risk of preterm delivery and adverse pregnancy outcome in women presenting with threatened abortion in first 20 weeks of gestation. Material and Methods: Sixty pregnant women with diagnosis threatened abortion were enrolled as study group, and gestational age matched. 60 asympthomatic pregnant as control group in this prospective study. Between these two groups pregnancy complications (preterm labor, preterm rupture of membranes (PROM), pregnancy induced HT/ preeclampsia, intrauterine growth retardation (IUGR), low-birth weight, oligo-, polyhydramnios, fetal distress) were compared. Results: Although the risk of preterm delivery (%13.3) and PROM (%6.7) were more likely in the study group, these rates were not statistically significant compared with control groups (OR (%95 CI): 2.15 (0.61-7.58), p= 0.224; OR (%95 CI) 4.21 (0.46-38.86), p= 0.364; respectively). Overall, there was no difference in other obstetric complications between the two groups. Conclusion: Pregnant women with threatened abortion are not at increased risk for adverse pregnancy outcomes and threatened abortion can not be taken as a factor to predict the preterm labor or PROM.