Contents    Cover    Publication Date: 17.03.2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 1
ORIGINAL RESEARCH

The Knowledge, Attitudes and Behaviors of Women Applying to a Family Medicine Center About Cesarean Section and Curettage and Their Relationship with Sociodemographic Features
Aile Sağlığı Merkezine Gelen Kadın Hastaların Sezaryen ve Küretaj Hakkındaki Bilgi, Tutum, Davranışları ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(1):1-8

Article Language: TR
486 Viewed -- 266 Downloaded
ÖZET
Amaç: Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri sezaryen (CS) endikasyonları ve küretaj yasasıdır. Ülkemizde medya aracılığıyla konu güncel kalmakta ve fikir ayrılılıkları ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda 20 yaş üzeri, en az bir doğum öyküsü olan kadınların CS ve küretaj hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını ve bunların sosyodemografik özelliklerle ilişkisini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 01.08-01.10.l 2012 tarihleri arasında, aile sağlığı merkezine herhangi bir nedenle gelen, 20 yaş üzeri, en az bir doğum öyküsü olan, gönüllü olarak çalışmamıza katılmayı kabul eden 335 kadın hastaya doktor tarafından yüz yüze anket uygulandı. Hastaların doğum şekilleri ve yerleri, ilk CS nedenleri yanı sıra küretaj olanların sayısı, nedenleri, küretaj yasası hakkındaki görüşleri soruldu. Tüm veriler SPSS 16.0 versiyonuna kaydedilerek istatistiksel analizleri yapıldı. Bulgular: Toplam 335 kadın hasta çalışmaya alındı. Kadın başına düşen gebelik ortalaması 4,01±2,68, doğum ortalaması 3,12±1,91 idi. Toplam doğumların (n=1048) 176 (%33,1)'sı CS idi. İlk CS'nin en sık (n=50; %45) sebebi bebekle ilgili nedenlerdi. Hastaların okuryazarlık durumu ile ilişkili olarak en fazla CS isteme nedeni ''normal doğumdan korkma'' iken, ''istenmeyen gebelik'' en çok (59; %88) küretaj olma nedeniydi. Özel hastanelerde CS oranları (n=70; %63) daha yüksekti. En az bir kez küretaj olan hasta sayısı 67 (%12,2) idi. Küretaj yasası ile ilgili düşünceleri sorulduğunda 61 (%18,2)'i serbest bırakılması; 130 (%38,8)'u gereklilik durumunda yapılabileceğini; 113 (%33,7)'ü ise yasaklanması gerektiğini savundu. Sonuç: Çalışmamızda CS ve küretaj oranları yüksektir. Hastanın okuryazarlık durumu ile ilişkilidir. Kadınlarımızın çoğu normal doğumdan korktuğu için CS'yi istemektedir. Kadınların doğum yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri, CS ve aile planlaması hakkında bilgi verilmesi küretaj sayısının azalmasında etkili olacaktır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of women about cesarean section (CS) and curettage; and to identify their relationship with sociodemographic features. Material and Methods: Women applied to the family health center between 01.08-01.09 2012 for any reason, over 20 years old, with a history of at least once delivery and agreed to participate to our research, were included in the study. Besides the sociodemographic features, number and type of birth, causes of first CS, preference of private or government hospital for birth, opinions about curettage law; causes and number of curettage were asked. Results: A total of 335 women enrolled in the study. The average number of pregnancies was 4.01±2.68 and birth was 3.12±1.91 per woman. There were 176(33.1%) CS in total births (n=1048). The most indications for the first CS was ''baby-related reasons'' (50;45%). Related with the literacy status of the mother, patients' the most preference reason of CS was ''fear from vaginal delivery'' and for curettage it was ''unwanted pregnancies'' (n=59; 88%). Rate of CS was higher (n=70;63.1%) in private hospitals. 67 women (12.2%) terminated their pregnancy with curettage, at least once. When they were asked their opinion about the curettage law, only 61 (18.2%) women wanted it to be totally legal; 130 (38.8%) answered as it can be acceptable in the case of necessity; 113 (33.7%) answered that it should be banned. Conclusion: In our study number of CS and curettage was high and both of them were related with the literacy status the patient. Because they have fear from vaginal delivery, most of the women want CS. İnforming women about the delivery will be effective in reducing the number of caesarean section and informing about contraception methods will be effective to reduce of curettages.