Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 3
ARTICLES

Knowledge Of Women About The Risks Of Smoking On Healthand Reproductive Health In Gölbaşi District In Ankara
Ankara İli Gölbaşı İlçe Merkezindeki Kadınların Sigaranın Sağlığa ve Üreme Sağlığına Etkileri Konusundaki Bilgi Durumları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(3):223-9

Article Language: TR
462 Viewed -- 131 Downloaded
ÖZET
Giriş-Amaç: Günümüzde sigara içimi kadınlar arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Sigara kadınların sağlığını etkilemekte ve onları risk altına sokmaktadır. Bu çalışmada, Ankara İli Gölbaşı İlçe Merkezinde yaşayan 15 yaş ve üzeri kadınların sigaranın sağlığa ve üreme sağlığına etkileri konusundaki bilgi durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Aralık 2001 yılında uygulanmış olan kadınların sigara içme prevalansını ve sigaranın zararlari ile ilgili bilgi durumlarını saptamak için yapılan araştırmanın ikinci bölümüdür. Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Toplam 3438 kadın incelenmiştir. Araştırmada kadınlara yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket uygulanmıştır. Ankette kadınların sigaranın sağlığa ve kadın üreme sağlığına zararları ile ilgili verilen cümlelere katılma dereceleri (tamamen katılıyorum, kısmen katılıyorum, katılmıyorum, fikrim yok) belirlenmiştir. Kadınların sigaraya bağlı kadınlara özgü sağlık risklerini bilme durumlarını etkileyen potansiyel risk faktörlerinin değerlendirilmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmıştırBulgular: Araştırmada toplam 3438 kadın incelenmiştir. İncelenen kadınların %99.2si sigaranın sağlığa zararlı olduğuna, %96.9u sigara içiminin bağımlılık yapacağına, %94.7si sigaranın öldürücü olduğuna tamamen katılmaktadır. İncelenen kadınların %94.5i sigaranın akciğer hastalığı yaptığına, %94.4ü akciğer kanseri yaptığına, %77.5i diğer başka organlarda kanser yaptığına, %82.6sı kalp hastalığı yaptığına tamamen katıldığını söylemiştir. Buna karşın kadınların sigaraya bağlı cinse özgü sağlık risklerini bilme durumları %30lar civarındadır. Kadınların sigaraya bağlı cinse özgü sağlık risklerini bilme durumlarını etkileyen potansiyel risk faktörleri içinde öğrenim durumu her sağlık riski için önemli bulunmuştur (p<0.01). Emzirme üzerine olumsuz etkiyi bilme durumu için yaş, kısırlığı bilme durumu için yaş ve medeni durum birer faktör olarak saptanmıştır (p<0.01). Kadınların %18.2si sigaranın sağlığa zararları ile ilgili bilgileri sağlık personelinden öğrenmişlerdir. Sonuç: Kadınlar, sigaranın üreme sağlığı üzerine etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Kadınların sigara içme oranlarının giderek arttığı göz önüne alınarak bölgedeki sağlık personelinin konuya eğilmesi ve kadınların bu konuda eğitilmesi önerilmektedir.
ABSTRACT
Introduction and Objective: Smoking is becoming common among women. It effects womens reproductive system and cause some risks. The aim of this study is to determine the knowledge of women aged 15 and over about the effects of smoking on health and reproductive health living in Gölbaşı district in Ankara. Material-Method: This is the second part of a study planned to determine the prevalence of smoking among women and knowledge of women about the effects of smoking in December 2001. This is a descriptive study. 3438 women were investigated by face to face interview technique in the study. In the study the degree of agreement (agree totally, agree partially, do not agree, no comment) of the women to some sentences related to the harmful effects of smoking to general health and womens reproductive health were evaluated. Logistic regression analysis was used to determine the potential risk factors for the knowledge of health risks of smoking that are specific to women.Results: Totally 3438 women were evaluated. 99.2% of the women totally agree with the statement ?cigarette is harmful to health, 96.9% agree that ?smoking is addictive, 94.7% agree that ?smoking can be fatal. Participants agree with the statements that there is an association between smoking and respiratory diseases, lung cancer, other organ cancers and cardiac diseases with a percentage of 94.5, 99.4, 77.5 and 82.6 respectively. Despite the high percentage of women who knew the general health hazards of smoking, the percentage of women who knew the health hazards that are related to womens reproductive system is around 30.0%. In the study, education status is found to be an important factor on the knowledge of all specific health problems about reproductive system (p<0.01). Age is found to be important on the knowledge about breast-feeding. Age and marital status is found to be important on the knowledge about infertility (p<0.01). 18.2% of the women learn about the health hazards of smoking from a health care provider. Conclusion: Women do not have adequate knowledge about hazards of smoking to reproductive system. As the smoking prevalence is increasing in women population, the health personnel in the area has to give importance to the subject and education of the women in the district is recommended