Contents    Cover    Publication Date: 13.05.2016
Year 2016 - Volume 26 - Issue 1
CASE REPORTS

Congenital Ductus Venosus Agenesis in a Fetus with Dilated Umbilical Vein and Inferior Vena Cava: Case Report
Dilate Umbilikal Ven ve İnferior Vena Kava İzlenen Fetüste Konjenital Duktus Venozus Agenezisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2016;26(1):59-62
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-43041
Article Language: TR
677 Viewed -- 355 Downloaded
ÖZET
Duktus venozus (DV) agenezisi, nadir görülen bir vasküler anomalidir. Bu olgu çalışmadada, gastrointestinal ve iskelet sistemi anomalilerine eşlik eden DV agenezisini sunulmuştur. Polihidramniyor nedenile refere edilen olguda yapılan ultrasonografik değerlendirmede, polihidramniyoz yanı sıra özofagus atrezisi ve tek umbilikal arter saptandı. DV'in olmadığı ve umbilikal venin diret inferior vena kavaya drene olduğu izlendi. Preterm doğan yenidoğanda postnatal dönemde hemivertebra da saptandı ve karyotip sonucu normal olarak raporlandı. Postpartum dönemde kardiyovasküler komplikasyon gelişmeyen olgu bronkopulmoner displazi nedenile 71. gün kaybedildi. DV agenezisi, prenatal taramada dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur. Umbilikal venin ekstrahepatik yolla inferior vena kavaya drene olduğu tip DV agenezilerinde prognoz beklentisi özellikle eşlik eden diğer anomalilere göre daha kötüdür.
ABSTRACT
Agenesis of ductus venosus (DV) is a rare vascular abnormality. Here, we report a case of DV agenesis associated with gastrointestinal and skeletal system abnormalities. The patient was referred due to polyhydramnios, and on ultrasonographic evaluation besides polyhydramnios, esophageal atresia and single umbilical artery were also found. DV was not detected and it was observed that umbilical vein drained directly to the inferior vena cava. Hemivertebra and normal karyotype were also detected postnatally in the newborn who was delivered prematurely. Although the baby did not develop any cardiovascular complications the baby died because of bronchopulmonary dysplasia on postpartum 71st day. Agenesis of DV is an important issue that should be paid attention in prenatal screening. The prognosis is worse in patients with agenesis of DV in which umbilical vein drains directly to inferior vena cava via extrahepatic way especially due to associated anomalies.