E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1730 Viewed903 Downloaded

Evaluation of Serum Homocysteine Levels in Pregnant Patients with Graves' Disease
Graves Hastalığı Olan Gebelerde Serum Homosistein Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(3):155-9

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: In several studies, serum homocysteine levels were found normal or low in hyperthyroidism and low in pregnancy. Hyperhomocysteinemia and thyrotoxicosis may individually cause various complications in pregnancy. In this study we aimed to evaluate serum total homocysteine (tHcy) levels in pregnant with Graves' disease. Material and Methods: Twenty-two newly diagnosed thyrotoxic pregnant women (gravida 1, pregnancy weeks 12th-16th, average age 24.0 ± 2.8) and 20 healthy pregnant women (gravida 1, pregnancy weeks 12th-16th, average age 23.1 ± 3.0) were included in the study. Fasting blood tests were performed for thyrotropin (TSH), free thyroxine (FT4), free triiodothyronine (FT3), TSH-receptor antibody (TRAb), homocysteine (tHcy), vitamin B12, folate, and albumin. Results: There were no significant differences between the 2 groups with regard to age (24.0 ± 2.8 and 23.1 ± 3.0 respectively) (p= 0.265). Vitamin B12, folate, and albumin levels were not significantly different between the thyrotoxic and control group. The overall mean homocysteine concentration of the thyrotoxic pregnant subjects (9.6 ± 2.9 µmol/L) was significantly higher than control group (5.0 ± 1.9 µmol/L) (p< 0.001). Homocysteine levels were positively correlated with FT3 levels (r= 0.390, p= 0.01) and negatively correlated with TSH levels in both thyrotoxic and non-thyrotoxic groups (r= -0.490, p= 0.01). However, no correlation was found between FT4 and tHcy level. Average TRAb level of the patients was 16.6 ± 3.2 IU/L (minimum 12.8 IU/L and maximum 23.4 IU/L). No correlation was found between TSH receptor antibody and tHcy level. Conclusion: In this study, we observed that serum homocysteine levels in thyrotoxic pregnant women with Graves' disease were higher than control group. There is a need for large scale studies comparing pre- and post-treatment homocysteine levels in hyper-hypothyroid cases of pregnant and non-pregnant individuals.
ÖZET
Amaç: Birçok çalışmada serum homosistein seviyeleri hipertiroidizmde normal ya da düşük, gebelikte ise düşük bulunmuştur. Hiperhomosisteinemi ve tirotoksikoz birbirinden bağımsız olarak gebelikte pek çok komplikasyondan sorumlu olabilmektedir. Graves hastalığı olan gebelerde serum total homosistein (tHcy) düzeylerini değerlendirmek amacıyla bu çalışmayı planladık. Gereç ve Yöntemler: Yeni tanı almış 22 tirotoksik gebe hasta (gravida 1, 12-16 gebelik haftası) ile 20 sağlıklı gebe (gravida 1, 12-16 gebelik haftası) çalışmaya dahil edildi. Açlık serum tirotropin (TSH), serbest tiroksin (sT4), serbest triiyodotironin (sT3), TSH reseptör antikoru (TRAb), vitamin B12, folat ve tHcy düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Tirotoksik gebeler ile kontrol grubunun yaş ortalamaları benzerdi (sırasıyla 24.0 ± 2.8 ve 23.1 ± 3.0, p= 0.265). Tirotoksik hastalar ile kontrol grubu arasında serum folat, vitamin B12 ve albumin düzeylerinde anlamlı farklılık yoktu. tHcy düzeyleri tirotoksik gebelerde (9.6 ± 2.9) kontrol grubuna (5.0 ± 1.9) oranla anlamlı düzeyde daha yüksekti (p< 0.001). Tirotoksikozlu ve kontrol gebe grupların her ikisinde sT3 düzeyi ile tHcy düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon (r= 0.390, p= 0.01) ve TSH düzeyi ile tHcy düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde korelasyon izlendi (r= -0.490, p= 0.01). Bununla birlikte sT4 düzeyi ile tHcy düzeyi arasında ilişki saptanmadı. Hastaların ortalama TRAb düzeyi 16.6 ± 3.2 IU/L (minimum 12.8 IU/L ve maksimum 23.4 IU/L) olarak saptandı. TSH reseptör antikoru ile tHcy düzeyi arasında ilişki bulunmadı. Sonuç: Çalışmamızda Graves hastalığı saptanan tirotoksik gebelerde normal gebelere göre serum tHcy düzeyleri daha yüksek bulundu. Bu konuda gebe ve gebe olmayan bireylerde hiper-hipotiroidi durumlarında tedavi öncesi ve sonrası homosistein düzeylerinin karşılaştırıldığı geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.