Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 2
ARTICLES

Nonstress Test and Umbilical Artery Doppler Examinations in the Assessment of Fetal Prognosis
Fetal Prognozu Değerlendirmede Nonstress Test ve Umbilikal Arter Doppler İncelemeleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(2):89-92

Article Language: TR
529 Viewed -- 224 Downloaded
ÖZET
Amaç: Gebe kadınlarda renkli Doppler ultrasonografisi ile fetal kalp hızı monitorizasyonu (nonstres test) fetal distreste erken tanısal değerlerinin araştırılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Tıp Merkezi Hastanesi, Radyoloji, Pediatri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanları. Materyel ve Metod: Gebelik haftaları 24-42 haftalar arasında olan 121 gebe kadın renkli Doppler ultrasonografi ve fetal kalp hızı izlemi ile incelendi. Bu testlerin normal ve anormal sonuçları doğumda pediatristler tarafından prospektif olarak tekrar gözden geçirildi. Doppler ultrasonografi ve nonstres testi sensitivite, spesifisite, (+) ve (-) prediktif değerleri hesaplandı. Bulgular: Doppler ultrasonografik incelemede 15 annede patolojik indeksler saptandı. 10 vakada kötü fetal prognoz tesbit edildi. NST incelenmesinde 40 annede anormal trase saptandı; 14 vakada kötü fetal prognoz gözlendi. Her iki testten de patolojik sonuç alınan vakada fetal prognoz iyi olarak tesbit edildi. Doppler indeksi için sensitivite, spesifisite, (+) ve (-) prediktif değerler sırasıyla %40, %95, %57 ve %90.4 bulundu. NST için bu değerler %58.8, %80.8, %30.3 ve %93.3 idi. Bu iki testin kombinasyonu olarak ise %54.4, %97.7, %75 ve %94.6 ile daha yüksek değerlere ulaşılıyordu. Sonuç: Bu iki testin birbirini tamamladığı Doppler velosimetrinin fetüsün iyilik halinin belirlenebilmesi için prenatal değerlendirmede alternatif metod olduğu ve bu iki tekniğin arasında tercih yapılmasından ziyade birarada kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Objective: The value of color Doppler ultrasonography and fetal heart tracings for early diagnosis of fetal distress were evaluated in pregnant women. Institution: The study was carried on in Turkish Health and Therapy Foundation Medical Center Hospital, Departments of Radiology, Pediatrics and Gynecology and Obstetrics, Ankara. Material and Methods: 121 pregnant women between 24th and 42nd weeks of gestation week evaluated with color Doppler velocimetry and fetal heart tracing (Nonstress test-NST). The cases with normal and abnormal results of these test were prospectively reevaluated at birth by pediatricians. Sensitivity, specificity, (+) and (-) predictive values of these tests were calculated. Findings: 15 mothers had pathological indices in Doppler examination and ten cases turned out to have adverse fetal prognosis. Fourty mothers had abnormal NST test and 14 subsequently proved to have poor fetal prognosis. Only two cases with pathological results of both tests had favourable fetal prognosis. The sensitivity, specificity, (+) and (-) predictive values of Doppler indices were 40%, 95%, 57% and 90.4% respectively. These values for nonstress test were 58.8%, 80.8%, 30.3% and 93.3% respectively. The combination of these tests yielded higher values which were 54.4%, 97.7%, 75%, 94.6% respectively. Conclusion: The two tests compliment each other. Doppler velocimetry may be a good alternative method in the prenatal evaluation of fetal well-being and the two techniques should be concurrently used rather than making a preference.