Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 5
ARTICLES

Flexibility in Pregnancy
Gebelikte Esneklik

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(5):309-13

Article Language: TR
466 Viewed -- 207 Downloaded
ÖZET
Amaç: Bu çalışma gebeliğin farklı trimesterlerinde esnekliğin nasıl değiştiğini incelemek ve gebe olmayan kadınlarla kıyaslamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Zübeyde Hanım Doğumevi işbirliği sonucu gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Metod: Çalışmaya toplam 95 gebe (II.trimesterde 43, III.trimesterde 42 gebe) ile hiç gebe kalmamış 40 kadın dahil edilmiştir. Tüm olgulara Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisince kabul edilen ve klinikte sıklıkla kullanılan esneklik testleri uygulanmıştır. Testlerden elde edilen veriler, oluşturulan üç grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gövde hiperekstansiyonu, gövde lateral fleksiyonu ve ayak bileği dorsifleksiyon değerleri kontrol grubu ile II. trimester gebeleri arasında, kolların horizontal hareketi, gövde fleksiyonu ve Hamstring uzunluğu değerleri ise kontrol grubu ile III. trimester gebeleri arasında anlamlı farklılık göstermiştir (p<0.05). II. trimester gebelerinin gövde fleksiyonu değeri III. trimester gebelerininkinden daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). II. ve III. trimesterdeki gebeler arasında diğer esneklik değerleri açısından istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Gebelikte esnekliğin gebe olmayan gruba kıyasla azaldığı veya bazı bölgelerde değişmediği bulunmuştur.
ABSTRACT
Purpose: This study was performed in order to investigate the change of flexibility in different trimesters of pregnancy and compare with the nonpregnant women. Institution: Hacettepe University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Obstetric and Urogynecologic Rehabilitation Unit and Zubeyde Hanim Maternity Hospital. Materials and Method: Total of 95 pregnant women (43 women in II. trimester and 42 women in III. trimester) and 40 nulliparous women were included in this study. Flexibility tests of American Orthopedic Academia were applied to all subjects. Data were compared between groups. Results: Trunk hyperextension, trunk lateral flexion and ankle dorsiflexion values showed significant difference between the control group and pregnant women in their II. trimester (p<0.05). Horizontal movement of the arms, trunk lateral flexion and Hamstring muscle length values were found different between the control group and pregnant women in their III. trimester (p<0.05). Mean trunk flexion value of pregnant women in II. trimester was higher than that of ones in III. trimester (p<0.05). Other flexibility parameters were not different between pregnant women in II. and III. trimesters (p>0.05). Conclusion: Flexibility parameters except Hamstring muscle length in pregnant women were found decreased or unchanged when compared to nulliparous women.