Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 2
REVIEW

Assisted Reproduction Techniques In HIV Positive Couples: Review
HIV Pozitif Çiftlerde Yardımcı Üreme Teknikleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(2):117-25

Article Language: TR
489 Viewed -- 185 Downloaded
ÖZET
İnsan İmmün Yetmezlik Virusu (HIV) ile enfekte kişilerin dörtte üçü üreme çağında oldukları için bir çoğu gebe kalmayı arzu etmekte ve gebelik öncesi dönemde danışmanlık talep etmektedirler. Bugün artık kronik bir hastalık kabul edilen HIV ile enfekte kişiler Antiretroviral (ARV) tedaviler sayesinde normal bir yaşam beklentisi içindedirler. Yapılan çalışmalar gebeliğin HIV hastalığının ilerlemesi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir. Etkin ARV ajanların sayesinde HIV-enfekte kadınların çocuk sahibi olmak isteme oranı artmaktadır. Reprodüktif danışmanlık ve tıbbi tedavi, hem cinsel hem de vertikal geçiş oranlarını çok önemli ölçüde azaltacaktır. HIV enfekte çiftler çocuk sahibi olmak istedikleri zaman fertil veya infertil olsunlar hepsine gebelik öncesi danışmanlık ve bazı testler gerekmektedir. Çiftin tam olarak bilgilendirilmesini sağlamak multidisipliner yaklaşım ile yoğun bir eğitim verilmesini gerektirir. Medikal tedavi için her çiftin durumu ayrı olarak değerlendirilmelidir. Genelde gebelik planlanmadan önce enfekte partner ARV ilaçlarla agresif olarak tedavi edilir ve eğer uygunsa ölçülemeyen HIV yoğunluğunu gösterebilmek için semen testleri yapılır. HIV ile enfekte çiftlerin çoğunda olduğu gibi erkek enfekte, kadın HIV negatif ise sperm yıkama yöntemi ile gebelik elde edilir. Sperm yıkama ile hem HIV RNA hem de HIV DNA ölçülemez oranlara düşer. Kadının enfekte olduğu çiftlerde ise inseminasyon gerekir. Çiftin her ikisi de enfekte ise farklı viral suşlar olabileceği için sperm yıkama yapılır. HIV enfeksiyonun anlamlı maternal morbidite ve mortalitesi nedeni ile HIV-enfekte kadınların tedavisi ve takibinden sorumlu hekimlerin en uygun tedavi ve bakımı sağlamaları açısından bilgilerini sürekli güncelleştirmeleri gerekmektedir.
ABSTRACT
Three quarters of individuals infected with Human immunodeficiency virus (HIV) are in their reproductive years and almost all of these patients desire pregnancy and demand preconceptional counseling. HIV infection now is considered to be a chronic disease and with an antiretroviral therapy almost all of them expect normal life. The studies have shown that the pregnancy has no negative effect on the progression of the disease. By the effective ARV agents the rate of HIV infected women desiring to have a child are increasing. Reproductive counselling and medical treatment will reduce both sexual and vertical transmission rates. All couples who are effected by human immunodeficiency virus, whether fertile or infertile, who want to have genetically related offspring should be seen preconceptionally for counseling and testing. Intensive education involves a multidisciplinary approach to ensure that a couple is fully informed. Medical treatment is dependent on the unique circumstances of each couple. In general, the affected partner(s) should be treated agressively with antiretrovirals and then serum; if applicable, semen testing is required to document undetectable concentrains of human immunodeficiency virus. Most couples with HIV are formed by an infected man and an uninfected woman; in this setting, semen washing coupled with reproductive technology can be applied to eliminate the risk of sexual transmission of the virus. Semen washing is a processing method which reduces both HIV RNA and DNA to undetectable amounts. In couples in which only the woman is infected, self-insemination might be indicated. When both partners are carrying HIV, semen washing should be used in to prevent transmission of different viral strains. The physicians responsible from the follow up and treatment of HIV infected patients should update their knowledge.