E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1852 Viewed558 Downloaded

Hopelessness Among Infertile Women and Men
İnfertil Kadın ve Erkeklerde Umutsuzluk

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(4):228-35

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, infertil kadın ve erkeklerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemine 47 kadın, 28 erkek alındı. Veriler soru formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ile toplandı. Bulgular: Katılımcıların %62.7'si kadın, %37.3'ü erkekti. BUÖ puan ortalaması kadınlarda 6.87 ± 3.84, erkeklerde 6.21 ± 2.74 bulundu. Cinsiyete göre BUÖ puan ortalaması, kadınlarda biraz daha yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak fark anlamlı değildi (p= 0.616). Kadınların BUÖ puanları ile gelir düzeyleri (p= 0.041) ve çocuk sahibi olmak için doktora başvurma sayısı arasında (p= 0.021) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Bunun yanında, çocuk sahibi olamama nedeni ile ailede huzursuzluk yaşayan kadınların diğerlerine göre BUÖ puanının daha yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p= 0.017). Ortaokul mezunu, ev hanımı, sağlık güvencesi olmayan, doğal gebeliği olmayan, tedavi ile gebeliği olmayanların BUÖ puanlarının diğer kadınlara göre daha yüksek olduğu, ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu (p> 0.05). İlkokul mezunu olan, çiftçi olan, sağlık güvencesi olmayan erkeklerin BUÖ puanlarının diğer erkeklerden daha yüksek olduğu, ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu (p> 0.05). Sonuç: Bu çalışmada, infertil kadın ve erkeklerin umutsuzluk puanları orta değerin altında bulundu. Kadın ve erkeklerin umutsuzluk düzeyi farklı değildi. Bunun yanında, düşük gelir seviyesi, doktora başvurma sayısının artması ve çocuk olmaması nedeni ile ailede huzursuzluk yaşanmasının infertil kadınların umutsuzluk düzeyini etkilediği bulundu. İnfertil kadınların umutsuzluk düzeylerine etki eden faktörlerin, sağlık personeli tarafından infertilite teşhis ve tedavi süreçlerinde değerlendirilmesi ve kadınlara destek verilmesi önerilmektedir.
ABSTRACT
Objective: This study was made to investigate affecting factors and hopelessness level of infertile women and men. Material and Methods: Sample of study as the descriptive type was constitued 47 women and 28 men. Data of the research were gathered using a questionnarie form and Beck Hopelessness Scale (BHS). Results: 62.7% of the participant were women. The average point of women' hopelessness was found as 6.87 ± 3.84, men's hopelessness was found as 6.21 ± 2.74 and statistically difference was not significant (p= 0.616). Statistically, correlation between their income level (p= 0.041) and their the number of consulting to a doctor (p= 0.021) with BHS was significant. BHS scores of women, who have graduated from secondary school, who were housewife, who don't have health insurance, who don't have natural pregnancy, who don't have pregnancy with treatment were higher than other BHS scores of women, but statistically difference was not significant. BHS scores of men, who have graduated from primary school, who were farmer, who don't have health insurance, who don't have natural pregnancy, who don't have pregnancy with treatment were higher than other BHS scores of men, but statistically difference was not significant. Conclusion: In this study was found that the hopelessnes level of infertile women and men was lower than average. However, lower income, higher of applying number to doctor, uneasiness between supouses because they no have child was effect on hopelessness level of infertile women. Affecting factors on hopelessnes of infertile women should be evaluate in diagnosis and treatment practices by health persons and it is advised to give support to women.