E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1716 Viewed756 Downloaded

Idarubicine Treatment of Acute Myeloblastic Leukemia During Pregnancy: Case Report
Gebelikte Akut Myeloblastik Löseminin Idarubisin Tedavisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):145-8

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The occurrence of acute myeloid leukemia is a rare event during pregnancy. We report a case of acute myeloblastic leukemia (AML; FAB M1) diagnosed in 20 year-old female at the 16th week of gestation. Fluorescence in situ hybridization (FISH) examination showed no gene fusions of t (8;21), t (15;17) and t (16;16). According to the result of immunologic typing, she was diagnosed as having acute myeloblastic leukemia, subtype (M1). The patient elected to maintain the pregnancy and underwent induction therapy with idarubicine and cytarabine. Then a high dose of cytarabine was used as a consolidation therapy at 23rd week of gestation. In the 29th of pregnancy, she had spontaneous uterine contractions and gave birth to a 950 gram (g) male infant. The newborn had no structural congenital abnormalities and cardiotoxicity. Pancytopenia was developed in the newborn 5 days later. The newborn died due to respiratory distress syndrome and sepsis in neonatal intensive care unit. Using of idarubicine as an anthracycline during pregnancy has been reported in a few cases to date. In this report, maternal and newborn outcomes of using of idarubicine have been reported in a pregnant woman with AML..
ÖZET
Gebelik süresince akut myeloid lösemi gelişmesi nadir bir durumdur. Biz 20 yaşında 16. gebelik haftasında akut myeloblastik lösemi (AML; FAB M1) tanısı konmuş bir olgu sunuyoruz. Flüoresan in situ hibridizasyon (FISH) muayenesinde t (8;21), t (15;17) ve t (16;16) gen füzyonu saptanmadı. Hasta gebeliğini sürdürme kararı verdi. İdarubusin ve sitarabin ile indüksiyon tedavisi almayı kabul etti. Yirmi üçüncü gebelik haftasında konsolidasyon tedavisi olarak yüksek doz sitarabin verildi. Yirmi dokuzuncu gebelik haftasında spontan uterin kasılmalar gelişti ve 950 gram ağırlığında bir erkek çocuk doğurdu. Yenidoğanda yapısal konjenital anomaliler ve kardiyotoksisite yoktu. Beşinci günde yenidoğanda pansitopeni gelişti. Takiben respiratuar distres sendromu ve sepsise bağlı olarak yenidoğan yoğun bakımda öldü. Gebelikte antrasiklinlerden idarubisin kullanımı günümüzde çok az vakada bildirilmiştir. Burada AML'li bir gebe kadında idarubisin kullanımının maternal ve yenidoğan sonuçları bildirilmiştir.