Cover    
Year 1993 - Volume 3 - Issue 2
ARTICLES

Progesterone Levels on the Day of hCG and Fertilization Rates in In-Vitro Fertilization
In Vitro Fertilizasyon Sikluslarında Hcg Günü Progesteron Düzeyleri Ve Fertilizasyon Oranları Arasındaki İlişki

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1993;3(2):172-6

Article Language: TR
484 Viewed -- 152 Downloaded
ÖZET
Bu çalışmada gonadotropin-releasing hormon analog (Gn-RH a) kullanılan in vitro fertilizasyon (IVF) sikluslarında human koryonik gonadotropin (hC) yapılma günündeki progesteron (P) düzeyleri incelenerek, yüksek P düzeyinin oosit kalitesi ve fertilizasyonu üzerine olumsuz etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bir önceki siklusun luteal döneminde başlanarak hCG gününe dek GnRH-a kullanılan yetmişsekiz siklus çalışılmıştır. 30 siklusta P değeri <1.5 ng/ml iken, 48 siklusta P değeri ?1.5 ng/ml idi. P düzeyi yüksek olan sikluslarda hCG günündeki estradiol (E2) düzeyi anlamlı olarak yüksek idi (p<0.01). P düzeyi hCG gününde 1.5 ng/ml üzerinde olduğu grupta siklus başına ortalama matür oosit sayısı, fertilizasyon ve klivaj oranları anlamlı olarak düşük, ortalama postmatür oosit sayısı anlam olarak yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç olarak GnRH-a ile süprese edilen IVF sikluslarında, fertilizasyon ve klvaj oranları ve oosit kalitesi hCG gününde P düzeyi 1.5 ng/ml altında ise daha iyidir.
ABSTRACT
In this study serum progesterone (P) levels on human chorionic gonadotropin (hCG) administration day in in vitro fertilization (IVF) cycles with gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH-a) suppression were investigated whether an elevated P level had an adverse affect on oocyte quality and fertilization of oocytes. Seventy-eight cycles treated with GnRH-a (Buserelin) begun in the luteal phase of the prior menstrual cycle and continued until the day of hCG were studied. In 30 cycles P was <1.5 ng/ml and in 48 cycles P?1.5 ng/ml. Cycles with high P levels had significantly high estradiol (E2) levels on the day of hCG (p<0.01). The mean number of mature oocytes Per cycle, the fertilization and leavage rate and the number of embryos was significantly low and the mean number of postmature oocytes was significantly high when the P level over 1.5 ng/ml on the hCG day (p<0.05). In conclusion, the IVF cycles suppressed with GnRH-a; the fertilization, cleavage rate and oocyte quality is better when the P level lower than 1.5 ng/ml on the hCG day.