E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2438 Viewed788 Downloaded

Is Transvaginal Ultrasonography Reliable and Adequate to Diagnose the Uterine Cavity Abnormalities in Infertily and Recurrent Pregnancy Losses ?
İnfertilite ve Rekürren Gebelik Kayıplarında Uterin Patolojilerin Tanısında Transvajinal Ultrasonografi Güvenli ve Yeterli midir ?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):5-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İnfertil kadınların yaklaşık %34-%62'sinde uterin kavitede patoloji mevcuttur. Bu nedenle infertil kadınların uterin kavite değerlendirilmesi rutin olarak yapılmalıdır. Bu çalışmada infertil kadınlarda ve rekürren gebelik kaybı uterin kavite değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden histerosalpingografi (HSG), salin infüzyon sonografi (SIS) ve transvaginal ultrasonografi (TvUSG) karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya primer infertil, sekonder infertil ve rekürren gebelik kaybı tanısı almış 45 olgu alındı. Uterin kavite, TvUSG, SIS, HSG ile değerlendirildi. Uterin patolojilerin kesin tanısında altın standart olarak histeroskopi kullanıldı. İşlemlerin her biri için uygulama süreleri ve ağrı skorları (VAS ile) karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların histeroskopi ile yapılan değerlendirmesinde %54 oranında uterin patoloji saptandı (n= 24). TvUSG, SIS ve HSG'nin normal, anormal kavite ayrımındaki doğruluk oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla %80, 82 ve 86). TvUSG süresi ortalaması SIS ve HSG süresi ortalamalarından ileri derecede anlamlı olarak düşük tespit edildi (sırasıyla 1.4; 3.2 ve 16.4 dk.). TvUSG için VAS değeri ortalaması 1.84±0.82, SIS VAS (3.77 ± 1.45) ve HSG VAS (6.71 ± 1.54) ortalamalarından istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düşük bulundu (p< 0.0001). Sonuç: Yüksek çözünürlüğe sahip ultrasonografi cihazlarının yaygın kullanımı sonucunda uterin kavitenin değerlendirilmesi daha konforlu şekilde, kısa sürede ve yüksek doğruluk oranı ile yapılabilmektedir.
ABSTRACT
Objective: Uterine cavity abnormalities are detected in 34-62% of infertile women. Because of high rate of uterine pathology; uterine cavity evaluation should be performed routinely in infertile women and recurrent pregnancy losses. The aim of this study is to evaluate diagnostic accuracy rate of transvaginal ultrasonography (TvUSG), saline infusion sonography (SIS) and hysterosalpingography (HSG) for uterine cavity pathology. Material and Methods: This study includes 45 patients with primary and secondary infertility and recurrent pregnancy losses. TvUSG, SIS and HSG were done for evaluation of uterine cavity in all patients. Hysteroscopy was performed as a gold standart for final diagnosis. Pain scores and durations of each procedure were compared. Results: Uterine cavity abnormality was found at 54% of the patients by hysteroscopy. There were no statistical significant difference between accuracy rate of TvUSG, SIS and HSG to diagnose the normal and abnormal uterine cavity (80%, 82% and 86%; respectively). The mean time of TvUSG was detected statistical significantly shorter then SIS and HSG (1.4; 3.2 and 16.4 minutes; respectively). The VAS of TvUSG was detected statistical significantly lower then the VAS of SIS and HSG (p< 0.0001). Conclusion: As a result of common usage of high resolution ultrasonographic tools, uterine cavity evaluation could be done more comfortably with high accuracy rate.