E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1094 Viewed459 Downloaded

Analyzing Adnexiel Torsion Cases Recognized in Our Clinic Retrospectively
Kliniğimizdeki Adneksiyel Torsiyon Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(5):287-94

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, adneksiyel torsiyon olgularını retrospektif olarak değerlendirerek adneksiyel torsiyon olgularını ve adneksiyel torsiyon tanısı ve tedavisinde bize yardımcı faktörleri incelemek. Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. ve 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Ocak 2005 ile Ekim 2008 tarihleri arasında opere edilmiş ve intraoperatif olarak adneksiyel torsiyon tanısı kanıtlanmış olan 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların başvuru şikâyetleri, mevcut risk faktörleri, fizik muayene, laboratuar ve radyolojik bulguları kaydedildi. Patolojik değerlendirme sonuçları incelendi. Çalışma retrospektif olarak yapıldı. Bulgular: Ortalama yaş 28.1 ± 11.3, medyan yaş 27 idi. Hastaların 25 (%65.7)inde torsiyonun sağ tarafta olduğu gözlendi. Otuz sekiz hastanın dördünde polikistik over sendromu, 4 hastada hipotiroidi öyküsü mevcuttu. Ortalama lökosit sayımı 11784 ± 1213 olarak bulunmuştur. Dokuz hastada over boyutlarında artış izlenmiş, 28 hastada ise adneksiyel kitle tespit edilmiştir. Dokuz hastada doppler ultrasonografide ovaryan kan akımı olmadığı gözlenmiş, 4 (%11) hastada kan akımında azalma olduğu bildirilmiştir. On beş (%57) hastada ise ovaryan kan akımı normal düzeylerde tespit edilmiştir. Otuz sekiz adneksiyel torsiyon olgusunun 15 (39)inde altta yatan neden olarak fonksiyonel over kistleri, 13 (34)ünde benign over tümörleri, 1 (2)sinde hidrosalpenks saptanmış olup; 9 (23) olguda altta yatan bir patoloji saptanmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, adneksiyel torsiyon tanısında elimizde kesin olarak bizi tanıya götürebilecek objektif bir laboratuvar ya da radyolojik yöntem yoktur. Tanı ve tedavide en önemli nokta torsiyondan şüphelenmek ve gerektiğinde cerrahiden kaçınılmaması gerektiğidir.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to evaluate adnexial torsion cases and to evaluate the helpful factors for the diagnosis and treatment of adnexial torsion by evaluating adnexial torsion cases retrospectively. Material and Methods: Thirty eight patients were included in the study which were operated for adnexial torsion in Ankara Education and Research Hospital 1. and 2. Gynecology and Obstetrics Clinics and the diagnosis is confirmed intreoperatively. Complaints, risc factors, physical examination, laboratuary and radiologic findings of patients were saved. Pathologic findings were determined. Results: Average age was 28.1 ± 11.3, median age was 27. In 25 (65.7%) patients torsion was on the right side. 4 patient had policystic ovary syndrom and 4 patients were hypotirodic of all 38 patients. Average lococytosis was 11784 ± 1213. Ovary was enlarged in 9 patients and 28 patients had an adnexal mass. In doppler ultrasonography 9 (32%) patients were no ovarian blood flow and 4 (11%) patients had a decrease in ovarian blood flow. Fifteen (57%) patients had a normal ovarian blood flow. In 15 (39%) patients underway pathology for torsion was functional ovarian cysts, in 13 (34%) patients it was benign ovarian cysts, in 1 (2%) patient had hydrosalpinx of all 38 patients. Nine patients had no underway pathology for torsion. Conclusion: As a result, we have no absolute objective radiologic or laboratory findings in the diagnosis of adnexial torsion.The most important point in the diagnosis and the treatment is to suspect about adnexial torsion and not to avoid from surgery when it is needed.