E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2830 Viewed1442 Downloaded

Monoamniotic Twin Pregnancy: A Retrospective Study of 16 Cases
Monoamniyotik İkiz Gebelik: 16 Olgunun Retrospektif Analizi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):10-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Maternal fetal tıp ünitemizde, tanı alan monoamniyotik ikiz gebeliklerin antenatal yönetimi ve perinatal sonuçlarını tartışmak. Gereç ve Yöntemler: İkiz gebelik tanısı alan olgular retrospektif olarak incelendi. Monoamniyotik ikiz gebelik tanısı ultrasonografi yardımı ile kondu ve plasentanın makroskopik incelenmesi ile tanı doğrulandı. Bulgular: Kliniğimizde 5 yıl içinde doğurtulan 915 ikiz gebelik olgusu gözden geçirildi. Bu olgulardan 16 tanesi monoamniyotik ikiz gebelik idi. Olguların tanı sırasındaki ve doğumdaki ortalama gebelik haftaları sırasıyla 12.12 ± 4.55 hafta ve 31.87 ± 4.33 hafta olarak bulundu. İki gebelikte fetal anomali tespit edildi (Akardiyak ikiz gebelik ve yapışık ikiz gebelik). Kordon dolanması 12 monoamniyotik ikiz gebelikte izlenirken, kordonda gerçek düğüm sadece 5 olguda izlendi. Bir monoamniyotik gebelikte, ikizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) tanısı kondu. Sonuç: Monoamniyotik ikiz gebelikler, fetal kordonların dolanması, ikizden ikize transfüzyon sendromu, prematürite ve konjenital anomali yönünden risk taşırlar. Bundan dolayı bu gebeliklerin neonatal mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir. Bizim görüşümüze göre, 30'uncu gebelik haftasından sonra 2 haftalık aralarla, gebelik ilerledikçe daha sık aralarla, seri ultrasonografi ve biyofizik testlerle takip yapılmalıdır. Böylece en uygun doğum zamanı belirlenebilir. Antenatal dönemde kortikosteorid verilmelidir. Doğum, ideal olarak elektif sezaryanla yapılmalıdır.
ABSTRACT
Objective: To discuss the obstetric management and our perinatal outcome of antenatally diagnosed monoamniotic twin pregnancies (MATP) in maternal fetal unit. Material and Methods: A retrospective chart review of twin pregnancies were done. Diagnosis of MATP was made by ultrasonography and confirmed by placental pathology. Results: 915 twin pregnant have been delivered in our clinic in 5 years and 16 of these pregnancies have been monoamniotic. The mean gestational age of the cases at diagnosis and at delivery were 12.12 ± 4.55 weeks and 31.87 ± 4.33 weeks respectively. Fetal anomalies were identified in 2 pregnancies (acardiac twins and conjoined twins). Cord entanglement was observed in 12 monoamniotic pregnancies, while a true knot was observed only in 5 cases. One monoamniotic pregnancy was diagnosed as Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS). Conclusion: Monoamniotic twins remain a group with high risk for cord entanglement, congenital malformations, TTTS and prematurity. So their neonatal mortality and morbidity are very high. We suggest that the standard ultrasonic and biophysical tests should be performed every 2 weeks after 30 weeks of gestation and more frequently later in pregnancy. This will allow to identify the best time for delivery. Antenatal corticosteroids should be given. Ideally, delivery should be done by elective caesarean section.