E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

976 Viewed347 Downloaded

Treatment of Established Osteoporosis in Postmenopause
Postmenapozal Hastalarda Yerleşmiş Osteoporozis'in Tedavisi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(1):48-52

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Biz, bu prospektif randomize çalışmada postmenapozal kadınlarda yerleşmiş osteoporozisin tedavisinde farklı tedavi modalitelerinin etkinliği araştırdık.Materyal ve Metod: Bu çalışma Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaklaşık 1 yıllık bir sürede organize edilmiştir. Haziran 1998 ve Şubat 1999 tarihleri arasında menapoz kliniğine başvuran ve yerleşmiş osteoporozis tanısı konulan 104 postmenapozal kadın çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesinde tüm hastalara tanısal amaçlı kemik dansite taraması yapıldı.Çalışmaya alınan hastaların, lomber vertebra kemik mineral dansite ölçümlerinde;T skorları ? 2,5 SDnin altındaydı. Hastalar bilgisayar kayıtlarından randomize olarak seçilip tedavi modalitelerine göre 3 gruba ayrıldı.Grup 1 hastalar : 0,625 mg/gün konjuge östrojen ve 2,5 mg/gün Medroksiprogesteron asetat ve bunlara ilaveten 1 yıl boyunca 1000 mg/gün elementer Ca alan 39 hastadan oluşmaktadır. Grup 2 hastalar kontinue şekilde 200 IU/gün intranasal kalsitonine ilaveten 1000mg/gün elementer Ca alan 35 hastadan oluşmakta ve son olarak Grup 3 hastalarda her 2 tedavi protokolünü alan 30 hasta çalışmaya dahil edildiler.Çalışmaya katılan hastalardan 29 ?u tedaviyi yarıda bırakırlarken kalan 75 hasta 1 yıllık tedavi protokolünü tamamlamışlardır. Kemik mineral dansiteleri tedavi öncesi ve 1 yıllık tedaviyi takiben değerlendirildi ve bu 3 grup arasında karşılaştırma yapıldı.Sonuçlar: Grup I hastalarda lomber vertebranın ortalama BMDsinde azalma saptanırken (0,04±0,05%) diğer taraftan Grup II hastalarda (0,04±0,03 %)hastalarda ve Grup III hastalarda (0,07±0,04%) lomber vertebra ortalama BMDsinde artma saptandı.Tartışma: Her ne kadar yerleşmiş osteoporozisli hastalarda calsitonin, lomber vertebra BMDsini artırmada oldukça başarılı bulunmuş olsada her 3 grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edemedik.
ABSTRACT
Objective: In this prospective open randomized study, we tried to determine the effectiveness of different treatment modalities in established osteoporosis in postmenopausal women.Materials and Method: This study was conducted for one year at Zekai Tahir Burak Woman Health Education and Research Hospital Ankara Turkey. 104 women with established osteoporosis enrolled into the sudy at Menopause Clinic between June 1998-February 1999. Before the treatment, all patients undergone a diagnostic bone-density scan. The lumbar spine bone mineral density measurements of the patients in the study group was -2.5 SD below of T-score. We generate randomization numbers by a computer and we allocate the patients into three groups according to the treatment modalities.Group-I comprising of 39 women, received conjugated estrogen 0,625 mg/daily+ medroxyprogesterone acetate 2,5 mg/daily and elemental calcium 1000 mg/daily continuously for one year. Group-II comprising of 35 women received continuously intranasal calcitonin 200 IU/daily and elemental calcium 1000 mg/day for one year. Group-III comprising of 30 patients received both treatments together.29 patients discontinued the treatment and 75 patients completed one year treatment period.Bone mineral densities were evaluated before the therapy and at the end of the one year treatment and a comparison was made among the three groups.Results: In Group -I, the mean BMD of lumbar spine was reduced 0.04 ± 0.05 % but on the other hand the mean BMD of lumbar spine was increased 0,04±0,03% in Group-II and 0,07±0,04% in Group-III.Conclusion: It was concluded that in establised osteoporosis calcitonin has the ability to increase BMD at lumbar spine eventhough no statistically significant difference was detected between the three treatment modalities.