E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 17 Mar 2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1815 Viewed740 Downloaded

Prevalence of Gestational Diabetes Among Pregnant Women Attending Ankara Numune Training and Research Hospital
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(1):24-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diyabet prevalansının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Nisan 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasında rutin gebelik takibi için Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran bütün gebeler dâhil edildi. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)'nin gestasyonel diyabet tanı ve tedavisinde ulusal bir strateji oluşturulabilmesi için tek aşamalı tanı testi ile geleneksel iki aşamalı tanı testlerinin birkaç yıl boyunca birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandığından dolayı her bir gebeye, gestasyonel diyabet tanı ve taraması için 24-28. gebelik haftaları arasında tek aşamalı 75 g oral glukoz tolerans testi uygulandı. Gebelerin yaşı, gebelik sayısı, paritesi, gebelik öncesi kiloları, ailede diyabet öyküsü ile ilgili bilgiler kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 1042 gebenin %8,4 (88 olgu)'üne gestasyonel diyabet tanısı konuldu. Gebelerin yaş ortalaması 27±4,2 (16-47) yıl idi. Gebelerin ortalama paritesi 1,3±1,2 (0-8) olup, 406 (%38,9) gebe nullipar, 291 (%27,9) gebe primipar ve 345 (%33,2) gebe multipar idi. Gestasyonel diyabet tanısı alan gebelerin, gebelik öncesi beden-kitle indeksleri ortalaması 28,1±3,3 kg/m2 idi. Sonuç: Kliniğimize başvuran gebelerde gestasyonel diyabet prevalansı, TEMD'nin de önerileri doğrultusunda uygulanan 75 g tanı testine göre %8,4 olarak bulundu.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of gestational diabetes at the obstetrics and gynecology department of Ankara Numune Education and Research Hospital. Material and Methods: All pregnant women admitted for routine pregnancy follow-up between April 2011 and May 2013 were included in the study. In order that The Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey can establish a national strategy on diagnosis and treatment of gestational diabetes, it has been emphasized that single-stage diagnostic test and traditional two-stage diagnostic test are required to be evaluated together for a few years. Hence, each patient received a 75 g oral glucose tolerance test between 24 to 28 weeks of gestation for the diagnosis and management of gestational diabetes. Maternal age, number of previous pregnancies, parity, weight and family history of diabetes were recorded. Results: Gestational diabetes prevalence of 1042 patients was 8,4% (88 patients). Mean maternal age was 27±4,2 (16-47) years. Mean parity was 1,3±1,2 (0-8); 406 patients (38,9%) were nulliparous, 291 were primiparous (27,9%) and 345 (33,2%) were multiparous. The body mass index of gestational diabetes patients before pregnancy was 28.1±3.3 kg/m2. Conclusion: 75 g oral glucose tolerance test applied according to the suggestions of The Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey indicates that the gestational diabetes prevalence was 8.4% respectively.