E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2882 Viewed1416 Downloaded

Reasons For Not Using Family Planning Methods In Van Region
Van İli Yöresinde Aile Planlaması YöntemleriKullanmama Nedenleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):265-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Van yöresindeki 15-49 yaş grubu doğurgan kadınlardaki aile planlaması yöntemi kullanmama nedenlerini tespit etmek.Materyel ve Metod: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği ile Van Doğumevi polikliniğine başvuran aile planlaması yöntemi kullanmayan 201 kadın randomize seçilerek hazırlanan anket yüz yüze görüşerek uygulandı. Hastalar kırsal kesimden gelen ve kentte yaşayanlar olarak 2 gruba ayrıldı ve grupların kontraseptif yöntem kullanmama nedenleri karşılaştırıldı.Bulgular: Kırsal kesimden gelen grup ile kentte yaşayan kadınların oluşturduğu grupta aile planlaması yöntemi kullanmama nedenleri sırayla % 55.2 ve % 57.9 eşi ve aile büyüklerinin izin vermemesi, % 30 ve % 21 günah olduğunu düşündükleri için, % 3,4 ve % 2,6 kısırlığa neden olabileceğini düşündükleri için, % 6,9 ve % 5,3 düzensiz kanamaya yol açabileceği için, % 3,4 ve % 5,3 kasık ağrısı yapabileceği için % 1,1 ve % 7,9 kansere yol açabileceğini düşündüğü için idi. Aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi.Sonuç: Aile planlaması yöntemlerinin kullanım oranlarını arttırmak için ailenin diğer bireyleri ile din adamlarının bilinçlendirilmesi gerekir. Kadının statüsünün geliştirilmesi karar vermede erkek dominansını değiştirebilir.
ABSTRACT
SummaryObjective: To evaluate the reasons for not using family planning methods among women aged 15-49 living in Van region.Materials and methods: Two hundred one women not using any form of family planning method attending Yuzuncu Yil University Hospital Obstetrics and Gynecology department and Van Maternity Hospital were randomly selected and interviewed face to face with a prepared questionnaire. Patients were grouped as those living in urban area and moved to the urban area from rural area and the reasons for not using family planning methods were compared.Findings: The reasons for not using a family planning method in the group of women living in rural area and urban area were 55.2 %, 57.9 % not having approval of the husband and family leaders, 30 %, 21 % that it was sin to use a family planning method, 3.4 %, 2.6 % think that it can cause infertility, 3.4 %, 5.3 % say it causes pelvic pain, , 6,9% , 5,3% say it can cause abnormal bleeding, 1.1 %, 7.9 % believe it causes cancer respectively. The differences between the groups were not significant. Conclusion: To increase the use of family planning methods husbands and other family members, religion leaders should be educated. Improving the status of the women would change male dominated decision-making.