E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1496 Viewed749 Downloaded

The Significance of Routine Breast and Cervical Examination with Cervical Cytology Screening During Pregnancy: Do Working Women Have Higher Risks Than Housewives ?
Gebelikte Rutin Meme ve Servikal İnceleme ile Servikal Sitoloji Yapılmasının Önemi: Çalışanlar Ev Hanımlarına Göre Daha Büyük Risk Altında mı ?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):29-33

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To present our experience on routine breast and cervical examination in our cohort of pregnant women. Material and Methods: A total of 154 low-risk pregnant women during the first trimester of pregnancy who had no complaints or symptoms concerning breast or genitourinary system were randomly allocated to the study. After breast examination, ultrasonography (USG) were performed in the presence of palpable breast lesions or axillary lymphadenopathy (LAP). Cervical and cytological examination [Papanicolaou (Pap) smear] were performed to all women. Samples for cervical cytologic examinations were prepared by conventional method and evaluated according to the Bethesda System. The breast and cervical examination findings in working women (n=41) and housewives (n=113) were compared. Mann-Whitney, chi-square, Spearman and Phi-Cramer's correlation tests were performed for statistical analysis. Results: Seventeen women had palpable mass on breast examination, 1 had LAP and 2 had both palpable masses and LAP, but 8 had pathological findings on USG (1 ductal ectasia with LAP, 2 fibroadenomas, 3 fibrocystic changes and 2 only LAP. Sixty-four women had normal cervical examination, but 56 had leucorrhea and 31 had ectropion. On cervical cytology, 11 patients (7.1%) had reactive cellular changes associated with inflammation, whereas 137 had normal cytology. Housewives significantly had less masses (8.9 vs 26.3%, p<0.05), but similar pathological findings on breast USG (25% vs 41.7%, p>0.05) compared to working women. Cervical examination results were similar in both groups, but less working women had reactive cellular changes associated with inflammation (0 vs 10.2%, p<0.05) on cytology. Pathological findings on breast examination (p<0.01, rPhi=0.222) and cervical cytology (p<0.01, rPhi=-0.172) correlated with working status. However, working status did not correlate with breast USG (p>0.05, rPhi=0.177) or with cervical examination (p>0.05, rPhi=0.160). Conclusion: Pregnant women should have a breast and a cervical examination in the first trimester. Working pregnant women had more pathological breast examination findings, but lower cervical cytologic changes than housewives. This result seems to be related with the effect of higher age of pregnancy and lower parity on breast changes.
ÖZET
Amaç: Gebelerde meme ve servikal muayenenin rutin yapılmasıyla ilgili tecrübemizi sunmaktır. Gereç ve Yöntemler: Düşük riskli ve meme veya ürogenital sistemle ilişkili şikayet ve semptomları olmayan, ilk trimesterde bulunan 154 gebe çalışmaya randamize alındı. Hastalara meme muayenesi yapılarak palpe edilebilen meme lezyonu veya aksiller lenfadenopati (LAP) varlığında ultrasonografi (USG) uygulandı. Tüm hastalara servikal muayene ve sitoloji k tetkik [Papanicolaou (Pap) smear] yapıldı. Servikal sitoloji örnekleri konvansiyonel metotla hazırlanıp "Bethesda Sistemi"ne göre değerlendirildi. Meme ve servikal muayene bulgularını, çalışan hastalar (n=41) ile ev hanımları (n=113) arasında kıyasladık. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U, ki-kare; Spearman ve Phi-Cramer korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Meme muayenesinde 17 hastada palpabl kitle, 1 hastada LAP ve 2 hastada hem palpabl kitle hem de LAP vardı, ancak 8 kişide USG'de patolojik bulgular saptandı (1 duktal ektazi ile LAP, 2 fibroadenom, 3 fibrokistik değişiklik ve 2 LAP). Altmışdört kişide servikal muayene normal, 56 hastada lökore ve 31 kişide "ectropion" bulundu. Servikal sitolojide 11 kişide (%7.1) iltihaba bağlı reaktif hücresel değişiklikler, 137 kişide normal doku saptandı. Ev hanımlarında çalışanlara kıyasla memede kitle belirgin olarak daha az olmasına karşın (%26.3'e karşı %8.9, p<0.05), meme USG'de patolojik bulgu varlığı iki grupta farklı değildi (%41.7'ye karşı %25, p>0.05). Servikal muayene bulguları her iki grupta benzerdi, fakat sitolojide iltihaba bağlı reaktif hücresel değişiklikler çalışanlarda daha az izlendi (%10.2'ye karşı %0, p<0.05). Meme muayenesinde patolojik bulgu varlığı (p<0.01, rPhi=0.222) ve servikal sitoloji (p<0.01, rPhi=-0.172) çalışıyor olmak ile ilişkili bulundu. Bununla birlikte, çalışıyor olmak meme USG (p>0.05, rPhi=0.177) veya servikal muayene (p>0.05, rPhi=0.160) bulguları ile ilişki göstermedi. Sonuç: Gebelere ilk trimesterde meme ve servikal muayene yapılmalıdır. Çalışan gebelerde ev hanımlarına göre meme muayenesinde daha fazla patoloji ancak daha az servikal sitolojik değişiklik görülmektedir. Bu etki çalışanlarda gebelik yaşının daha ileri oluşu ve paritenin daha düşük olması ile ilişkili gibi görünmektedir.