E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
3282 Viewed928 Downloaded

Causes and Rates of Maternal Mortality in Van Region
Van Yöresinde Maternal Mortalite Nedenleri ve Oranları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(2):93-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Van yöresindeki anne ölümlerinin oranını ve etiyolojisini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Ocak 1995 ile Aralık 2004 tarihleri arasında tüm Van ili ve ilçelerinde yer alan hastane ve sağlık ocaklarındaki "Anne ölümleri" kayıt formları incelenerek yapıldı. Maternal mortalite oranı 100 000 canlı doğumdaki anne ölümü olarak belirlendi. Bulgular: Belirtilen tarihler arasında tüm Van ili ve ilçelerindeki hastane ve sağlık ocaklarında toplam 158 270 adet canlı doğum, 227 anne ölümü olduğu saptandı. Anne ölüm oranı 100 000 de 143.42 olarak belirlendi. Ölen annelerin ortalama yaşları 32.50+12.64 yıl, gravidaları 5.66+3.01, pariteleri 4.33+2.41 olarak saptandı. Anne ölümü nedenlerine bakıldığında, %32.28'ini kanama (plasental nedenler, postpartum kanama ve uterus rüptürü), %29.92'sini gebeliğin indüklediği hipertansif hastalıklar (eklampsi-preeklampsi), % 6.30'unu enfeksiyon, % 3.94' ünü pulmoner emboli oluşturmakta idi. Sonuç: Maternal mortalite, ülkemizde önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Maternal ölümlerin önlenebilmesi için, öncelikle ölümlerin tüm detayı ile irdelenerek, nedenlerinin belirlenmesi ve risk faktörlerinin ortaya konması gerekir.
ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate maternal mortality rates and etiology in Van region Material and Methods: This study was done between January 1995 and December 2004 by retrospectively reviewing "maternal mortality" registration forms from medical records of Van region's hospitals and health centers. Maternal mortality rate was defined as the number of maternal deaths per 100,000 live births. Results: Between January 1995 and December 2004 there were 158 270 live births and 227 maternal died in all Van region's hospitals and health centers. Maternal mortality rate was 143.42 per 100 000. The mean ages of death mothers were 32.50+12.64 years, the mean gravidas was 5.66+3.01 and the mean parity were 4.33+2.41. According to maternal mortality causes 32.28% was due to bleeding (placental causes, potpartum bleeding and uterine rupture), 29.92% was due to hypertensive disorders induced by pregnancy (eclampsia-preeclampsia), 6.29% was due to infections and 3.93 percent was due to pulmonary embolism. Conclusion: Maternal mortality continues to be an important health problem in our country. To prevent maternal mortality, all death must be evaluated in detail, causes and risc factors must be determined.